Bijsluiter 2017

Home > Bijsluiter 2017

Bijsluiter 2017

Belastingen en tarieven

Bent u eigenaar of huurder van een woning of bedrijfsruimte, dan wordt u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, voor sommige belastingsoorten aangeslagen.
Op het aanslagbiljet treft u de volgend gemeentelijke belastingen aan:

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

 • aan eigenaren van woningen (OZBEW) 0,1306 % van de WOZ-waarde
 • aan eigenaren van niet-woningen (OZBEN) 0,2565 % van de WOZ-waarde
 • aan gebruiker van niet-woningen (OZBGN) 0,2040 % van de WOZ-waarde

Rioolheffing

 • aan eigenaren van woningen (RIOEW) € 77,04
 • aan gebruikers van woningen (RIOGW) € 77,04
 • aan eigenaren van niet-woningen (RIOEN) € 77,04
 • aan gebruiker van niet-woningen (RIOGN) € 77,04

Afvalstoffenheffing (AFV)

 • Eenpersoonshuishouden € 187,20
 • Meerpersoonshuishouden € 260,04
 • Extra minicontainer € 85,08

De gemeenteraad heeft de tarieven in december 2016 vastgesteld.

Toelichting op de aanslag

Op het aanslagbiljet treft u diverse cijfers aan. U vindt hier de toelichting op deze cijfers:

 1. het verschuldigde bedrag van de belastingen
 2. de woz-waarde van uw woning
 3. eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden
 4. om welke periode de belastingplicht gaat (bijv. 01012017 – 31122017).
 5. de vervaldata waarop de termijnen van de aanslag dienen te worden betaald

Uw (digitale) aanslag op MijnOverheid.nl

Heeft u toegang tot de Berichtenbox van MijnOverheid, dan kunt u uw belastingaanslag digitaal ontvangen. U ontvangt automatisch een e-mail zodra nieuwe berichten voor u beschikbaar zijn. Kies voor gemak en log in met uw DigiD op MijnOverheid.nl: overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.

WOZ-waarde

Op de belastingaanslag wordt de WOZ-waarde, ook wel de taxatiewaarde, van uw onroerende zaak vermeld (onder de omschrijving WOZB). De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) schrijft voor dat de waarde van uw woning of bedrijfspand jaarlijks opnieuw wordt bepaald. De rond 1 januari 2016 (de waardepeildatum) verkochte, vergelijkbare woningen zijn hierbij bepalend voor de waardebepaling van uw woning. Voor bedrijfspanden geldt dat de WOZ-waarde de waarde is in het economisch verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. Daarbij zijn de huur- en verkoopgegevens van deze panden van belang.

Huurders ontvangen ook een WOZ-waardebeschikking

Huurt u een woning? Dan ontvangt u een WOZ-waarde beschikking. Huurders van woningen hebben een belang bij de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde kan namelijk van invloed zijn op de maximale huurprijs van zelfstandige sociale huurwoningen. Daarom is de WOZ-waarde vermeld op uw aanslag. Meer informatie over het nieuwe Woningwaarderingsstelsel kunt u vinden op www.huurcommissie.nl.

Taxatieverslag

In een taxatieverslag vindt u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand. U kunt het taxatieverslag van uw eigen woning online inzien en uitprinten. U moet wel met uw DigiD inloggen. De aanslag of beschikking moet dan wel op uw naam staan.
Voor niet-woningen (bedrijfspanden etc.), kunt u een taxatieverslag van het betreffende pand aanvragen via telefoonnummer (0180) 451 234 of via info@ridderkerk.nl.

Betalen van uw aanslag gemeentelijke belastingen

Er zijn drie verschillende betalingsmogelijkheden:

 • automatische incasso in tien (maand)termijnen;
 • bankoverschrijving (onder vermelding van aanslagbiljetnummer)
 • contant of via pin bij de balie in de hal van het gemeentehuis

Heeft u geen machtiging tot automatische incasso afgegeven of acceptgiro’s aangevraagd, maar wilt u hier wel gebruik van maken? U kunt dit aanvragen via telefoonnummer (0180) 451 234, of door een e-mail te sturen naar info@ridderkerk.nl. U ontvangt de aangevraagde acceptgirokaarten binnen twee weken na uw aanvraag. Zodra de machtigingskaart ingevuld en ondertekend is ontvangen, krijgt u bericht over de termijnen van de automatische incasso.

Kwijtschelding

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen vrijstelling krijgt, maar andere gemeentelijke belastingen wel moet betalen. Naar de informatie over kwijtschelding

Wijziging bankrekeningnummer

Is uw bankrekeningnummer gewijzigd, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven. U kunt uw ondertekende brief richten aan De Invorderingsambtenaar, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Kosten bij te laat betalen

Als u het volledige bedrag van de aanslag niet binnen de vervaldatum betaalt, treffen wij invorderingsmaatregelen. De kosten van een aanmaning zijn minimaal € 7,- en maximaal € 16,-. Voor een dwangbevel bent u minimaal € 40,- extra verschuldigd (het is mogelijk dat de kosten voor een aanmaning en/of dwangbevel nog wijzigen door nieuwe wetgeving). Ook kan de gemeente rente aan u berekenen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de aanslag of beschikking? Vindt u dat de WOZ-waarde te hoog is bepaald of dat de aanslag ten onrechte is opgelegd? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via onze website of uw bezwaar schriftelijk indienen. Het adres voor het schriftelijk indienen van een bezwaarschrift vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet. Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsplicht niet op. Zorgt u ervoor dat het verschuldigde bedrag binnen de vervaldatum betaald is.

Uitstel van betaling in verband met bezwaar

Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning, dan wordt voor maximaal 20% van het aanslagbedrag van de OZB uitstel van betaling verleend. U dient echter in uw bezwaarschrift uitdrukkelijk te verzoeken om uitstel van betaling. Doet u dit niet, dan wordt geen uitstel van betaling verleend. U ontvangt schriftelijk bericht van het bedrag waarvoor uitstel wordt verleend.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken