Gemeentebelastingen en WOZ 2018

Home > Gemeentebelastingen en WOZ 2018

Gemeentebelastingen en WOZ 2018

Informatie over uw aanslag gemeentelijke belastingen 2018

Iedere eigenaar of huurder van een woning ontvangt een belastingaanslag. Wat u moet betalen hangt af van uw persoonlijke situatie. Hieronder leest u over de verschillende belastingen en tarieven daarvan. Ook leest u wat u moet doen als het betalen van deze belastingen voor u financieel lastig is.

Aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet treft u de volgende gemeentelijke belastingen aan:

Toelichting op de aanslag

Op het aanslagbiljet treft u diverse cijfers aan. U vindt hier de toelichting op deze cijfers:

 1. het verschuldigde bedrag van de belastingen;
 2. de woz-waarde van uw woning;
 3. eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden;
 4. om welke periode de belastingplicht gaat (bijv. 01012018 – 31122018);
 5. de vervaldata waarop de termijnen van de aanslag dienen te worden betaald.

Digitaal uw belastingzaken regelen

Heeft u toegang tot de Berichtenbox van MijnOverheid, dan kunt u uw belastingaanslag digitaal ontvangen. U ontvangt automatisch een e-mail zodra nieuwe berichten voor u beschikbaar zijn.

Op deze website kunt u online uw overige belastingzaken regelen. Zo kunt u het taxatieverslag van uw eigen woning inzien (en zelf uitprinten). Of meer lezen over kwijtschelding, teruggave, automatisch incasso en betalingsregelingen. De volgende formulieren kunt u zelf uitprinten en handmatig invullen:

Om toegang te krijgen tot dit gedeelte zult u met uw DigiD-code moeten inloggen. De aanslag of beschikking moet dan wel op uw naam staan.

WOZ-waarde

Op de belastingaanslag wordt de WOZ-waarde, ook wel de taxatiewaarde, van uw onroerende zaak vermeld (onder de omschrijving WOZB). De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) schrijft voor dat de waarde van uw woning of bedrijfspand jaarlijks opnieuw wordt bepaald. De rond 1 januari 2017 (de waardepeildatum) verkochte, vergelijkbare woningen zijn hierbij bepalend voor de waardebepaling van uw woning. Voor bedrijfspanden geldt dat de WOZ-waarde de waarde is in het economisch verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. Daarbij zijn de huur- en verkoopgegevens van deze panden van belang.

Huurders ontvangen ook een WOZ-waardebeschikking

Huurt u een woning? Dan ontvangt u een WOZ-waarde beschikking. De WOZ-waarde kan namelijk van invloed zijn op de maximale huurprijs van zelfstandige sociale huurwoningen. Daarom is de WOZ-waarde vermeld op uw aanslag.

Meer informatie over het nieuwe Woningwaarderingsstelsel kunt u vinden op www.huurcommissie.nl.

Taxatieverslag

In een taxatieverslag vindt u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand. U kunt het taxatieverslag van uw eigen woning online inzien en uitprinten. Voor niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden), kunt u een taxatieverslag van het betreffende pand aanvragen via telefoonnummer (0180) 451 234 of via het contactformulier belastingen

Betalen van uw aanslag gemeentelijke belastingen

Er zijn drie verschillende betalingsmogelijkheden:

 • automatische incasso in tien (maand)termijnen;
 • bankoverschrijving (onder vermelding van aanslagbiljetnummer)
 • contant of via pin bij de balie in de hal van het gemeentehuis

Heeft u geen machtiging tot automatische incasso afgegeven of acceptgiro’s aangevraagd, maar wilt u hier wel gebruik van maken? U kunt dit aanvragen via telefoonnummer (0180) 451 234, of via het contactformulier belastingen. U ontvangt de aangevraagde acceptgirokaarten binnen twee weken na uw aanvraag. Zodra de machtigingskaart ingevuld en ondertekend is ontvangen, krijgt u bericht over de termijnen van de automatische incasso. Digitaal formulieren zelf uitprinten en vervolgens invullen en ondertekenen kan ook (zie hiervoor Digitaal uw belastingzaken zelf regelen).

Wijziging bankrekeningnummer

Is uw bankrekeningnummer gewijzigd, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven. U kunt uw ondertekende brief richten aan De Invorderingsambtenaar, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.Er is ook een formulier beschikbaar.

Kosten bij te laat betalen

Als u het volledige bedrag van de aanslag niet binnen de vervaldatum betaalt, treffen wij invorderingsmaatregelen. De kosten van een aanmaning zijn minimaal € 7,- en maximaal € 16,-. Voor een dwangbevel bent u minimaal € 40,- extra verschuldigd (het is mogelijk dat de kosten voor een aanmaning en/of dwangbevel nog wijzigen door nieuwe wetgeving). Ook kan de gemeente rente aan u berekenen.

Bezwaar en beroep

Vindt u de WOZ-waarde of aanslagen te hoog of dat de belastingaanslagen ten onrechte zijn opgelegd? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via onze website of uw bezwaar schriftelijk indienen. Het adres voor het schriftelijk indienen van een bezwaarschrift vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsplicht niet op. Zorgt u ervoor dat het verschuldigde bedrag binnen de vervaldatum betaald is.

Uitstel van betaling in verband met bezwaar

Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning, dan wordt voor maximaal 20% van het aanslagbedrag van de OZB uitstel van betaling verleend. U moet daarvoor in uw bezwaarschrift uitdrukkelijk vragen om uitstel van betaling. Doet u dit niet, dan wordt geen uitstel van betaling verleend. U ontvangt schriftelijk bericht van het bedrag waarvoor uitstel wordt verleend.

Kunt u de belasting moeilijk betalen?

Het kan zijn dat het betalen van de belastingen voor u problemen oplevert door uw financiële situatie. U kunt ons dan vragen of u minder mag betalen. Dit heet  gedeeltelijke kwijtschelding. Komt u hiervoor in aanmerking dan betaalt u:

 • voor rioolheffing gebruik (RIOGW) een bedrag van € 22,53
 • voor afvalstoffenheffing (AFV) een bedrag van € 77,02

Er wordt dan eerst gekeken naar uw financiële situatie aan de hand van een inkomens- en vermogenstoets.

Ontvangt u een minimumloon of (minimum)uitkering op grond van de Participatiewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Algemene Ouderdomswet (AOW) en heeft u geen vermogen? Dan kunt u met een aanvraagformulier  een aanvraag indienen. U kunt dit formulier downloaden, telefonisch opvragen via telefoonnummer 0180-451234 of per email via info@ridderkerk.nl.

Automatische kwijtschelding

Automatische kwijtschelding krijgt u als u vorig jaar ook al kwijtschelding hebt gehad. Er vindt dan automatisch een kwijtscheldingstoets plaats. U ontvangt tegelijkertijd met het aanslagbiljet hierover bericht. Heeft u geen bericht ontvangen, vraagt u dan een kwijtscheldingsformulier aan.

Meer weten of nog vragen?

In deze bijsluiter zijn alleen de belangrijkste gegevens over de gemeentelijke heffingen opgenomen. Voor meer informatie of vragen kunt u:

 • Contact opnemen via telefoonnummer (0180) 451 234. Onze medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) proberen uw vraag te beantwoorden. Wanneer zij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, vragen zij u om uw telefoonnummer achter te laten. Collega’s van het team Belastingen bellen u terug om uw vraag te beantwoorden.
 • Langskomen bij het gemeentelijk Service Centrum, Woensdag van 12.30 tot 17.00 uur (vrije inloop). Op afspraak kunt u ook terecht op andere werkdagen.
 • Het contactformulier belastingen invullen.

Hoewel de bijsluiter met grote zorg tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. De tekst in de gemeentelijke verordeningen is bepalend.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken