Omgevingsvergunning

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

  Lees per onderwerp meer over vergunningvrij bouwen in deze folders:

 • Hoe werkt het?

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

  • Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis).
  • Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk.
  • Het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument.
  • Het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen.
  • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg.
  • Het plaatsen van een alarminstallatie.
  • Het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord).
  • Het kappen van bomen.
  • Het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan.
  • Het vervuilen van het milieu.
  • Het oprichten of veranderen van een inrichting.
  • Het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen.

  Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

  Vergunningvrij bouwen

  Meestal hebt u geen vergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf. Het bijgebouw mag dan niet hoger zijn dan 5 meter.

  Als u een dakkapel of dakraam wilt plaatsen, gelden voor de voorkant van het huis strengere regels dan voor de achterkant. De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan:

  • antenne-installaties
  • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
  • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
  • collectoren voor warmteopwekking
  • dakkapel
  • dakraam
  • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
  • magazijnstellingen
  • overbruggingsconstructies
  • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter
  • panelen voor elektriciteitsopwekking
  • schuttingen
  • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
  • tuinmeubilair
  • vlaggenmasten
  • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken

  Weigeren van de vergunning

  In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

  • Uw aanvraag voldoet niet aan het Bouwbesluit.
  • Uw aanvraag voldoet niet aan de bouwverordening.
  • Uw aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Uw aanvraag is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
  • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw aanvraag wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
  • De aanvraag is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
  • Uw aanvraag voldoet niet aan een gemeentelijke verordening.
 • Wat moet ik doen?

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor de volgende handelingen:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het plaatsen van een alarminstallatie op een bedrijfspand of huis
  • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
  • het kappen van een boom of weghalen van een houtopstand
  • gebruik van een gebouw of perceel, niet volgens het bestemmingsplan

  Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt, zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct online indienen met uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen online indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

 • Wat kost het?

  • Bouwkosten excl. BTW minder dan € 7.500,00:  € 110,60
  • Bouwkosten excl. BTW minder dan € 25.000,00: Leges 3% van de bouwkosten met een minimum van: € 221,85
  • Bouwkosten excl. BTW tussen € 25.000,00 en € 250.000,00: Leges 2,9% van de bouwkosten met een minimum van: € 804,70
  • Bouwkosten excl. BTW tussen € 250.000,00 en € 1.000.000,00: Leges 2,4% van de bouwkosten met een minimum van: € 8.050,00
  • Tevens betrekking op een monument verhoging genoemde bedragen met: € 271,50

  Voor het beoordelen van uw bouwplannen door de welstandscommissie worden ook kosten doorberekend.

  Alle kosten zijn te raadplegen in de (geldende) tarieventabel op www.overheid.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

  Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Formulieren / Afspraak

  Via Omgevingsloket Online

  Wilt u de aanvang of beëindiging van werkzaamheden melden? Maak dan gebruik van:

  Melding aanvang of beëindigen werkzaamheden