Besluiten van de raad van 29 juni 2023

3 juli 2023, 10:16
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De raad heeft op donderdag 29 juni vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Jaarstukken 2022

De raad heeft de Jaarstukken 2022 vastgesteld. Met de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid dat het college in 2022 heeft gevoerd. De jaarstukken geven onder andere aan welke effecten het beleid heeft gehad en welke uitgaven op grond van de begroting zijn gedaan.

1e Tussenrapportage 2023

De raad heeft de 1e Tussenrapportage 2023 besproken en voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Kaderbrief begroting 2024

De Kaderbrief is besproken en door de raad voor kennisgeving aangenomen. Deze brief bevat de hoofdlijnen aan de hand waarvan het college van burgemeester en wethouders de ontwerpbegroting 2024 zal opstellen. De ontwerpbegroting 2024 wordt behandeld in de raadsvergadering van 2 november 2022.

Daarbij heeft de raad moties aangenomen over:

 • de met Stichting Wooncompas te maken prestatieafspraken
 • het plaatsen van fietsbeugels bij bushaltes
 • zonnecarports bij parkeerplaatsen
 • een onderzoek voor het plaatsen met geluidsflitspalen
 • het opnemen van een ventvergunningstelsel in de Algemene Plaatselijke Verordening
 • een onderzoek naar de mogelijkheden voor het privaat opladen van elektrische auto’s

Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2023

De raad heeft de geactualiseerde grondexploitaties voor Het Zand en Cornelisland vastgesteld.

Zienswijze ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen

De diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan Ridderkerk deelneemt, hebben hun ontwerpbegroting voor 2024 voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie in de vorm van een zienswijze vastgesteld voor de ontwerpbegrotingen van:

 • de Milieudienst DCMR
 • de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 • Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing- en Waardebepaling, SVHW
 • Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
 • Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH

Nieuwbouw IKC De Noord en tijdelijke huisvesting De Noord en De Wingerd

Voor de nieuwbouw van basisscholen De Noord en De Wingerd heeft de raad extra gelden beschikbaar gesteld.

Bijstelling normbedrag nieuwbouw IKC De Driemaster

Voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum De Driemaster heeft de raad extra gelden beschikbaar gesteld.

Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester

De raad heeft de burgemeester ontheffing verleend om tot 15 mei 2024 buiten Ridderkerk te mogen wonen.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via Raad in beeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad