De commissies vergaderen op 15 en 22 juni

13 juni 2023, 16:57
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering bijwonen of volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda commissie Samen leven

Donderdag 15 juni 2023 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 10 mei 2023
 4. Zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, ontwerp begrotingswijziging 2023 en ontwerp begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 5. Zienswijze ontwerp begroting 2024 en 1e begrotingswijziging begroting 2023 gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard
 6. Stand van zaken ontwikkelingen ambtelijke organisatie
 7. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR
 8. Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2024

Gevolgd door enkele vaste punten

Agenda commissie Samen wonen

Donderdag 15 juni 2023 om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 10 mei 2023
 4. Nieuwbouw IKC De Noord en tijdelijke huisvesting De Noord en De Wingerd
 5. Bijstelling normbedrag nieuwbouw IKC De Driemaster
 6. Zienswijze begroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 SVHW
 7. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR
 8. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Gevolgd door enkele vaste punten

Agenda commissie Samen leven en Samen wonen

Donderdag 22 juni 2023 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag over de controle van de Jaarstukken 2022
 4. Bevraging college over Accountantsverslag over de controle van de Jaarstukken 2022
 5. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2023
 6. Jaarstukken 2022
 7. 1e Tussenrapportage 2023
 8. Kaderbrief begroting 2024
 9. Rondvraag leden

Spreekrecht

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kijkt u op de pagina gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780 .