De commissies vergaderen op 9 maart

6 maart 2023, 09:52
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op donderdag 9 maart vergaderen de commissies Samen leven en Samen wonen gezamenlijk vanaf 20.00 uur in de raadzaal.

De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor. Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via Raad in beeld

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven van 12 januari, commissie Samen wonen van 12 januari en commissie Samen leven en Samen wonen van 2 februari 2023
  4. Nota reserve Gebiedsfonds Rivieroevers
  5. Evaluatie Stimuleringsleningen 2022
  6. Startnotitie recreatiecentrum de Fakkel
  7. Gespreksnotitie over Raadsinformatiebrief instellen loket financiën op verzoek van het burgerlid A. Haan
  8. Taakverdeling commissie Samen leven en commissie Samen wonen;
  9. Benoeming en beëdiging lid Rekenkamer Ridderkerk

Gevolgd door enkele vaste punten

Spreekrecht

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanvragen spreekrecht

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de pagina gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer 0180-451780