De commissies vergaderen op 9 november

8 november 2023, 15:09
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering bijwonen of volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda commissie Samen leven

donderdag 9 november 2023 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 28 september 2023
 4. Verordening Doelmatigheid en doeltreffendheid Ridderkerk 2023
 5. Zienswijze Halfjaarsnota Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 6. Zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 7. Verantwoording Fractiegelden 2022

Gevolgd door enkele vaste punten

Agenda commissie Samen wonen

donderdag 9 november 2023 om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 28 september 2023
 4. Nota reserve Gebiedsfonds Rivieroevers
 5. Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en gemeente Ridderkerk 2024 t/m 2027
 6. Beheerplan Wegen 2023-2027
 7. Controleverordening Ridderkerk 2023
 8. Verordening Nadeelcompensatie Ridderkerk 2024
 9. Wensen en bedenkingen deelname Staat in aandelenbelang Stedin
 10. Instemming 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW

Gevolgd door enkele vaste punten

Spreekrecht

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kijkt u op de pagina gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780 .