De commissies vergaderen op woensdag 10 mei

8 mei 2023, 09:52
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

LET OP: de commissies vergaderen deze week op woensdag.

Agenda commissie Samen leven

Woensdag 10 mei 2023 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst Samen leven 30 maart 2023
 4. Aanvraag Vangnetuitkering 2022
 5. Aanwijzing burgemeester als lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Gevolgd door enkele vaste punten

Agenda commissie Samen wonen

Woensdag 10 mei 2023 om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst Samen leven en Samen wonen 9 maart en Samen wonen 30 maart 2023
 4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Woning Waalweg nabij 1
 5. Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026
 6. Programma Stedelijk Water 2023-2027
 7. Rekenkamerrapport ‘Ridderkerk Participatie en Omgevingswet’
 8. Rechtmatigheid Jaarstukken 2022
 9. Normenkader, nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik, Control jaarplan VIC 2023, Frauderisicoanalyse en controleprotocol 2023-2024

Gevolgd door enkele vaste punten

Spreekrecht

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanvragen

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451 780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten bekijken op de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad: www.ridderkerk.nl/gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451 780.