De raad vergadert op 23 maart

20 maart 2023, 13:39
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 maart 2023 om 20:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of volgen via Raad in beeld

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2023
  4. Lijst van ingekomen stukken
  5. Benoeming en beëdiging lid Rekenkamer Ridderkerk
  6. Startnotitie recreatiecentrum de Fakkel
  7. Evaluatie Stimuleringsleningen 2022
  8. Nota reserve Gebiedsfonds Rivieroevers

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad gaat u naar de pagina gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780.