U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente: dat regelt u via de overlijdensaangifte.

De overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Soms is uitstel mogelijk, bijvoorbeeld als er familie vanuit het buitenland moet komen. Dit regelt uw uitvaartondernemer met de gemeente.

Het begraven is in Ridderkerk mogelijk op twee gemeentelijke begraafplaatsen: Vredehof en Rusthof, beide gevestigd aan de Lagendijk. In Ridderkerk zelf is geen crematorium. De uitvaartondernemer kent de mogelijkheden in de omgeving. Begraafplaats Vredehof biedt wel de mogelijkheden tot het plaatsen van urnen of het verstrooien van as.

Toestemming voor begraven of cremeren

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

Uw uitvaartondernemer (of een nabestaande) vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U heeft hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer. Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt uw uitvaartondernemer (of een nabestaande) eerst toestemming aan de officier van justitie en daarna aan de gemeente.

Uw uitvaartondernemer  (of een nabestaande) regelt ook de aangifte van overlijden.

Uitstel voor begrafenis of crematie

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

 • familieleden moeten uit het buitenland komen
 • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
 • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Begraven in een algemeen graf

In een algemeen graf worden in principe twee overledenen begraven. Bij de tweede teraardebestelling in een algemeen graf wordt geen rekening gehouden met familiebanden.

Hoewel de wettelijke voorgeschreven grafrust 10 jaar bedraagt, blijft een algemeen graf in Ridderkerk gedurende een periode van 20 jaar bestaan. Na 20 jaar kan het graf geruimd worden en bestaat het graf niet meer. Verlenging van de termijn na deze 20 jaar is niet mogelijk. Wel is herbegraven op verzoek mogelijk in een particulier graf, of kan de familie ervoor kiezen de stoffelijke resten te laten cremeren.

Begraven in een particulier graf

In een particulier graf mogen twee overledenen begraven worden. Hierbij bepaalt de rechthebbende (diegene op wiens naam het graf bij de gemeente staat geregistreerd) wie er in het graf wordt begraven. Wie de laatste rustplaats met de partner of andere geliefde wil (laten) delen, kan zich daarvan dus alleen met een particulier graf verzekeren.

Wanneer de rechthebbende zelf overlijdt, kunnen de nabestaanden een verzoek indienen bij de gemeente om een nieuwe rechthebbende te registreren.

Asbussen

In een particulier graf kunnen ook vier asbussen worden geplaatst en mogen er twee asbussen in een sierurn bovenop het graf geplaatst worden. Ook is het mogelijk om as in het graf te verstrooien.

Kinder- en foetusgraven

Voor het begraven van jonge kinderen en foetussen kan ook gebruik worden gemaakt van de speciale plek voor particuliere kinder- en foetusgraven op de begraafplaats “Vredehof”. Deze kinder- en foetusgraven worden voor 80 jaar uitgegeven. De termijn kan niet verlengd worden. Voor inwoners van Ridderkerk worden deze graven kosteloos uitgegeven.

Grafkelder

Een grafkelder is een bijzondere vorm van een particulier graf. De vloer en de wanden van het graf zijn van beton gemaakt, het graf wordt afgedekt met een gedenkplaat. Het is mogelijk een grafkelder voor twee of voor vier personen (dubbele grafkelder) te laten aanleggen. De rechthebbende bepaalt welke personen worden begraven in deze graven. Ook grafkelders bestaan gedurende 20 jaar of voor onbepaalde tijd en kunnen telkens met 10 of 20 jaar worden verlengd, of bij het verstrijken van de termijn omgezet worden onbepaalde tijd. Ook hiervoor geldt dat verlengen verplicht is wanneer een overledene wordt bijgezet en de nog resterende termijn korter is dan 10 jaar.

Verlengen termijn

Een particulier graf wordt in eerste instantie ook uitgegeven voor een periode van 20 jaar, maar hierbij bestaat de mogelijkheid om de termijn van het graf steeds met een periode van 10 of 20 jaar te verlengen.

Verlengen is verplicht wanneer een overledene wordt bijgezet in een particulier graf, waarvan de nog resterende termijn korter is dan 10 jaar.

Niet verlengen

Particuliere graven waarvan rechthebbenden geen verlenging aanvragen zullen worden geruimd en opnieuw uitgegeven worden. De stoffelijke resten worden herbegraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.

Schudden van het graf

Op begraafplaats Vredehof is het mogelijk, afhankelijk van de situatie, om de al aanwezige stoffelijke resten onder in het graf te verzamelen en daarna het graf opnieuw voor 2 personen in te richten (schudden). Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de wettelijke voorgeschreven grafrust van minimaal 10 jaar.

Graf voor onbepaalde tijd

Vanaf 2012 worden op begraafplaats Vredehof ook graven voor onbepaalde tijd uitgegeven en is er de mogelijkheid deze graven door de gemeente te laten onderhouden. Bestaande particuliere graven die voor bepaalde tijd zijn uitgegeven kunnen, wanneer de termijn is verstreken, “omgezet” worden naar graven voor onbepaalde tijd.

Het ruimen van graven

Wanneer de termijn van instandhouding van een graf is verstreken, kan het graf geruimd worden. De stoffelijke resten van de algemene graven worden herbegraven in een verzamelgraf.

Een voornemen tot ruiming wordt een jaar van te voren door het college van burgemeester en wethouders gepubliceerd. Dit gebeurt in de plaatselijke krant en op de website van de gemeente Ridderkerk. Ook zal het op de begraafplaats zelf kenbaar gemaakt worden. Gedenktekens die door de nabestaanden niet worden opgehaald, vervallen aan de gemeente en zullen vernietigd worden.

Het komt voor dat er voor een particulier graf geen rechthebbende meer is. Zulke graven zijn dan vervallen aan de gemeente. De gemeente kan deze graven ruimen. Dit is echter niet altijd gewenst. Graven op begraafplaats Rusthof waar geen rechthebbende meer voor is worden daarom in stand gehouden, om zo het karakteristieke uiterlijk van deze begraafplaats te handhaven.

Gedenktekens plaatsen

Voor het plaatsen van gedenktekens op een graf zijn regels vastgesteld. Voor het ( laten) plaatsen van een gedenkteken is een vergunning van de gemeente Ridderkerk vereist. Deze vergunning wordt meestal aangevraagd door de steenhouwer.

Grafbedekking

Indien u beplanting bij een graf wilt aanbrengen dient u hier zelf voor te zorgen. Ook hiervoor geldt een aantal regels. Bijvoorbeeld om wildgroei en overlast bij naastliggende graven te voorkomen en het beheer van de begraafplaats niet te belemmeren. Het aanbrengen van beplanting voor, achter of tussen de graven is niet toegestaan.

Ook is het niet toegestaan grind aan te brengen om de graven. Wel kunt u gebruik maken van afbreekbare materialen, zoals houtsnippers, cacaodoppen of schelpen. U kunt gebruik maken van de schelpen die op diverse plaatsen op begraafplaats Vredehof staan.

Onderhoud begraafplaatsen

Voor het onderhoud en het algemeen aanzien van beide begraafplaatsen is de gemeente verantwoordelijk. Wat betreft de graven voorziet de gemeente alleen in het na verzakking opnieuw stellen van de gedenktekens.

Het onderhoud wordt bekostigd uit de bedragen die daarvoor apart in rekening worden gebracht. Zo zorgt de gemeente ervoor dat het algemeen aanzien van de begraafplaats goed verzorgd blijft. De rechthebbende of belanghebbende is zelf verantwoordelijk voor de door hem aangebrachte bedekking.

Schade die niet het gevolg is van nalatig onderhoud door de gemeente (zoals breuk van het gedenkteken of het opnieuw inkleuren van letters) komt voor rekening van de rechthebbenden of belanghebbenden.

Cremeren, urnenplaatsen, as verstrooien

Cremeren is in Ridderkerk niet mogelijk. Wel is er gelegenheid om de as van een overledene op de begraafplaats te verstrooien of bij te zetten. Dat kan op de volgende manieren:

 • De urnentuinen van de begraafplaats Vredehof bieden de mogelijkheid tot het plaatsen van een sierurn, dit kan zowel boven als onder de grond. Dit is een particuliere ruimte.
 • De urn kan in een urnenmuur (een columbarium worden geplaatst). Ook dit is een particuliere ruimte. In het columbarium bestaat ook de mogelijkheid tot het aanbrengen van een afdekplaat. Het is mogelijk om 2 asbussen in het columbarium te plaatsen. 
 • Er zijn op de begraafplaats Vredehof twee plekken (verstrooiplaatsen) waar as kan worden verstrooid.
 • Op een daarvoor speciaal aangewezen plek op begraafplaats Vredehof is het ook mogelijk een gedenkboom te plaatsen.

Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus. Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium. Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen. Wilt u de as verstrooien in Ridderkerk?

 • Er zijn op de begraafplaats Vredehof twee plekken (verstrooiplaatsen) waar as kan worden verstrooid.
 • Nabestaanden kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook buiten de begraafplaatsen zorg dragen voor het bewaren of verstrooien van as. Hiervoor moeten zij dan wel zelf het initiatief nemen.
 • Voor de asverstrooiing geldt dat toestemming nodig is van de eigenaar van de grond.
 • U mag de as niet verstrooien op plaatsen waar de gemeente dit verboden heeft.

Kosten

Alle kosten die verbonden zijn aan het begraven, aankoop van graven, urnenplaatsen en onderhoud staan vermeld in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Informatie over de begraafplaatsen in Ridderkerk

Algemene contactgegevens

Begraafplaatsen
Lagendijk 112
2981 EN Ridderkerk
Telefoon tijdens kantooruren (0180) 451 248
E-mail: info@ridderkerk.nl

Begraafplaats Rusthof

Rusthof is de oudste begraafplaats in Ridderkerk en werd op 1 januari 1929 in gebruik genomen. Tot 1999 vonden hier alleen nog bijzetting plaats in bestaande graven. Sinds 1999 is er op Rusthof weer de mogelijkheid tot het uitgeven van nieuwe particuliere graven en het bijzetten of plaatsen van urnen op (of in) particuliere graven. Ook is er op Rusthof de mogelijkheid een plaats te reserveren.

Begraafplaats Rusthof
Lagendijk 50
2981 EM Ridderkerk

Begraafplaats Vredehof

Vredehof werd in 1954 in gebruik genomen. Hier worden zowel particuliere als algemene graven uitgegeven. Er zijn ook mogelijkheden voor het plaatsen en bijzetten van urnen. Reserveren van een graf is op begraafplaats Vredehof niet mogelijk. Nieuwe graven worden op volgorde uitgegeven. Ook is het mogelijk een graf uit te zoeken waarvan de grafrechten aan de gemeente zijn vervallen.

Op Vredehof is een speciaal Rooms-Katholiek en Islamitisch gedeelte.

Begraafplaats Vredehof
Lagendijk 112 - 114
2981 EN Ridderkerk

Rouwcentrum Vredehof

Bij de begraafplaats Vredehof bevindt zich een rouwcentrum. Dit kan gebruikt worden voor het houden van rouwbezoeken en uitvaartplechtigheden. Ook wanneer er gekozen wordt voor crematie of elders begraven, is de aula geschikt voor een plechtigheid vooraf. Afspraken voor het gebruik van het rouwcentrum kunnen gemaakt worden bij de medewerker  van de begraafplaatsen of voor uitvaartondernemers via de webagenda. Afspraken voor de catering worden via de uitvaartondernemer gemaakt.

De aula beschikt over een orgel. Verder bestaat de mogelijkheid om (eigen) muziek af te laten spelen. Ook het zelf opvoeren van muziek is mogelijk. Het rouwcentrum beschikt over apparatuur om geluidsopnames van de uitvaartplechtigheid te maken.

Adres Rouwcentrum Vredehof:
Lagendijk 114
2981 EN Ridderkerk

Openingstijden begraafplaatsen

Beide begraafplaatsen zijn dagelijks van 09.00 uur tot zonsondergang voor het publiek opengesteld. Vredehof beschikt over 2 kleine overdekte ontmoetingsplaatsen.

Regels voor bezoekers begraafplaatsen

Voor bezoekers van begraafplaatsen gelden regels. De belangrijkste gebruiksregels zijn:

 • Honden moeten aangelijnd te zijn.
 • Er mag niet met auto’s of fietsen gereden worden, tenzij ontheffing is verleend.
 • Het gebruik van glazen potten en vazen is niet toegestaan.
 • Het gebruik van beplanting of van grind om het graf is niet toestaan. Grind op het graf mag alleen als er een afgesloten plaat op het graf ligt.
 • Bloemen op graven kunnen samen met de linten na 2 tot 4 weken worden opgeruimd door de gemeente. Wilt u er iets van bewaren? Haal het dan tijdig weg, of laat de beheerder tijdig weten wat u wilt bewaren.
 • Maak achter het gedenkteken geen verzamelplaats van gereedschappen en vazen. Deze kunnen worden verwijderd.