Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Pruimendijk 164 - 170 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 oktober 2021.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 8 woningen en de aanleg van een openbaar gebied langs de Waal mogelijk.

De geluidbelasting op de te realiseren woningen aan de Pruimendijk is hoger dan de voorkeurswaarden voor geluid. Daarom is een besluit hogere grenswaarden (HGW) vastgesteld.

Om richting te geven aan de kwaliteit van de architectuur en de inrichting van het landschap is door de gemeenteraad een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.  

Het bestemmingsplan, besluit HGW en Beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 22 oktober tot en met 2 december 2021 ter inzage  

De stukken zijn online te raadplegen via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BPPruimendijk164‐VG01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 – 451 221.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 3 december 2021 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 4 december 2021 in werking.