Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Rijksstraatweg 169 - 175 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 13 oktober 2022.

Het plan maakt de bouw van twee woningen op de locatie van de bedrijfsbebouwing Rijksstraatweg 171 – 175 mogelijk. Boerderij Landsight (Rijksstraatweg 169) krijgt een woonbestemming. Ook wordt er een openbaar pad naar de Waal richting een zitplek gemaakt.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 21 oktober tot en met 1 december 2022 ter inzage  

De stukken zijn onderaan deze pagina te raadplegen.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.Rijksstraatweg169-VG01(externe link)).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 – 451 221.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 1 december 2022 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 2 december 2022 in werking.