Urgentiegrond ‘Medische noodzaak’:

 • formulier 'bijlage Medische beoordeling'; vul het direct online(externe link).
 • zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
  • eventuele datum van eerdere medische urgentieaanvraag
  • de namen van uw medicijnen
  • NAW-gegevens huisarts, specialist(en), eigenaar/verhuurder huidige woning.

Urgentiegrond ‘Onbewoonbaarheid’:

 • besluit spoedeisende bestuursdwang van de gemeente (onbewoonbaarverklaring)
 • bewijs dat u (mede)eigenaar of (mede)huurder van de woning bent.

Urgentiegrond ‘Woonlasten – huurwoning’:

 • loonstaten van de afgelopen drie maanden en recente gegevens over uw netto-inkomsten.
 • recente huurspecificatie.
 • recente eindafrekening van het energiebedrijf.
 • recente eindafrekening van het waterbedrijf.
 • aanslag gemeentelijke heffingen (onroerende zakenbelasting, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing).
 • aanslag waterschapsbelasting (verontreinigingsheffing, watersysteemheffing, zuiveringsheffing, wegenheffing).
 • besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de ‘Participatiewet’ over toekenning woonkostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing).
 • bij echtscheiding: de beschikking van de Rechtbank met als bijlage het echtscheidingsconvenant, inclusief een vastgesteld ouderschapsplan.
 • bij beëindiging samenlevingscontract (via notaris): bewijsstuk beëindiging inclusief een ouderschapsplan welke is vastgelegd in een notariële akte.
 • bij beëindiging relatie: ouderschapsplan welke is bekrachtigd door de Rechtbank of is vastgelegd in een notariële akte.
 • u kunt een proefberekening maken van uw woonlasten; download hiervoor de bijlage woonlasten.
 • verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.

Urgentiegrond ‘Woonlasten – koopwoning’:

 • loonstaten van de afgelopen drie maanden en recente gegevens over uw netto-inkomen.
 • jaaropgave hypotheek.
 • lasten levens- of overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek.
 • recente eindafrekening van het energiebedrijf.
 • recente eindafrekening van het waterbedrijf.
 • aanslag gemeentelijke heffingen (onroerende zakenbelasting, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing).
 • aanslag waterschapsbelasting (verontreinigingsheffing, watersysteemheffing, zuiveringsheffing, wegenheffing).
 • bewijsstuk inzake bijdrage Vereniging van Eigenaren (indien van toepassing).
 • polis blad woonhuisverzekering.
 • opgave maandelijkse bijdrage erfpachtcanon (indien van toepassing).
 • besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet over toekenning woonkostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing).
 • bij echtscheiding: de beschikking van de Rechtbank met als bijlage het echtscheidingsconvenant, inclusief een vastgesteld ouderschapsplan.
 • bij beëindiging samenlevingscontract (via notaris): bewijsstuk beëindiging inclusief een ouderschapsplan welke is vastgelegd in een notariële akte.
 • bij beëindiging relatie: ouderschapsplan welke is bekrachtigd door de Rechtbank of is vastgelegd in een notariële akte.
 • u kunt een proefberekening maken van uw woonlasten; download hiervoor de bijlage woonlasten.
 • verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.

Belangrijk: Zowel bij echtscheiding als beëindiging samenwoning moet uit bewijsstukken blijken bij wie de minderjarige kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben.

Urgentiegrond ‘Geweld en bedreiging’:

Urgentiegrond ‘Uitstroom uit voorziening voor tijdelijke opvang’:

Urgentiegrond ‘Mantelzorg’:

Urgentiegrond ‘Doorstroming vanuit opvanginstelling(en)’:

 • ingevuld (te downloaden) formulier "Bijlage rapportageformulier doorstroming vanuit hulpverleningstraject (PDF, 0.48MB)" van de desbetreffende opvanginstelling waar u momenteel verblijft, of waarmee u het traject voortzet.
 • toekenningsbeslissing indicatie van de plaatsing in de hulpverleningsinstelling op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg, die door de gemeente of een ander daartoe bevoegde instelling is afgegeven.
 • uitgebreide rapportage van de opvanginstelling met daarin opgenomen:
  • de voorgeschiedenis van de aanvrager;
  • het behandelplan;
  • het nazorgtraject;
  • stand van zaken problematiek;
  • daginvulling (bijvoorbeeld: studie, werk of uitzicht hierop);
  • datum einde traject; zelfstandige woonruimte is de enige mogelijkheid voor het oplossen van het huisvestingsprobleem.
 • indien afkomstig buiten de Regio Rotterdam, een verklaring van de politie (gemeente van herkomst) waaruit blijkt dat terugkeer naar de (regio)gemeente, wegens veiligheidsredenen niet tot de mogelijkheden behoort.

Let op!

Er zijn personen en bureaus actief die tegen betaling en soms met onjuiste informatie u willen helpen met het aanvragen van een urgentieverklaring. Dit heeft géén meerwaarde.

Heeft u vragen over het aanvragen van een urgentieverklaring? Neem dan contact met ons op, telefonisch op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur, via (0180) 451 234 of via het contactformulier:

DigiD linkcontactformulier urgentieverklaring

Wij kunnen u helpen met al uw vragen.