Urgentiegrond ‘Medische noodzaak’:

 • formulier 'bijlage Medische beoordeling'; vul het direct online.
 • zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
  • eventuele datum van eerdere medische urgentieaanvraag
  • de namen van uw medicijnen
  • NAW-gegevens huisarts, specialist(en), eigenaar/verhuurder huidige woning.

Urgentiegrond ‘Onbewoonbaarheid’:

 • verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat de woning onbewoonbaar is en niet binnen 3 maanden te herstellen is.
 • bewijs dat u (mede)eigenaar of (mede)huurder van de woning bent.

Urgentiegrond ‘Woonlasten – huurwoning’:

 • loonstaten van de afgelopen drie maanden en recente gegevens over uw netto-inkomsten.
 • recente huurspecificatie.
 • recente eindafrekening van het energiebedrijf.
 • recente eindafrekening van het waterbedrijf.
 • aanslag gemeentelijke heffingen (onroerende zakenbelasting, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing).
 • aanslag waterschapsbelasting (verontreinigingsheffing, watersysteemheffing, zuiveringsheffing, wegenheffing).
 • besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de ‘Participatiewet’ over toekenning woonkostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing).
 • bij echtscheiding: de beschikking van de Rechtbank met als bijlage het echtscheidingsconvenant, inclusief een vastgesteld ouderschapsplan.
 • bij beëindiging samenlevingscontract (via notaris): bewijsstuk beëindiging inclusief een ouderschapsplan welke is vastgelegd in een notariële akte.
 • bij beëindiging relatie: ouderschapsplan welke is bekrachtigd door de Rechtbank of is vastgelegd in een notariële akte.
 • verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.

Urgentiegrond ‘Woonlasten – koopwoning’:

 • loonstaten van de afgelopen drie maanden en recente gegevens over uw netto-inkomen.
 • jaaropgave hypotheek.
 • lasten levens- of overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek.
 • recente eindafrekening van het energiebedrijf.
 • recente eindafrekening van het waterbedrijf.
 • aanslag gemeentelijke heffingen (onroerende zakenbelasting, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing).
 • aanslag waterschapsbelasting (verontreinigingsheffing, watersysteemheffing, zuiveringsheffing, wegenheffing).
 • bewijsstuk inzake bijdrage Vereniging van Eigenaren (indien van toepassing).
 • polis blad woonhuisverzekering.
 • opgave maandelijkse bijdrage erfpachtcanon (indien van toepassing).
 • besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de ‘Participatiewet’ over toekenning woonkostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing).
 • bij echtscheiding: de beschikking van de Rechtbank met als bijlage het echtscheidingsconvenant, inclusief een vastgesteld ouderschapsplan.
 • bij beëindiging samenlevingscontract (via notaris): bewijsstuk beëindiging inclusief een ouderschapsplan welke is vastgelegd in een notariële akte.
 • bij beëindiging relatie: ouderschapsplan welke is bekrachtigd door de Rechtbank of is vastgelegd in een notariële akte.
 • verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.

Belangrijk: Zowel bij echtscheiding als beëindiging samenwoning moet uit bewijsstukken blijken bij wie de minderjarige kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben.

Urgentiegrond ‘Geweld en bedreiging’:

Urgentiegrond ‘Uitstroom uit voorziening voor tijdelijke opvang’:

Urgentiegrond ‘Mantelzorg’:

Urgentiegrond ‘Doorstroming vanuit opvanginstelling(en)’:

 • ingevuld (te downloaden) formulier "Bijlage rapportageformulier doorstroming vanuit hulpverleningstraject" van de desbetreffende opvanginstelling waar u momenteel verblijft, of waarmee u het traject voortzet.
 • uitgebreide rapportage van de opvanginstelling met daarin opgenomen:
  • de voorgeschiedenis van de aanvrager;
  • het behandelplan;
  • het nazorgtraject;
  • stand van zaken problematiek;
  • daginvulling (bijvoorbeeld: studie, werk of uitzicht hierop);
  • datum einde traject; zelfstandige woonruimte is de enige mogelijkheid voor het oplossen van het huisvestingsprobleem.
 • indien afkomstig buiten de Regio Rotterdam, een verklaring van de politie (gemeente van herkomst) waaruit blijkt dat terugkeer naar de (regio)gemeente, wegens veiligheidsredenen niet tot de mogelijkheden behoort.