Huisvesting onderwijs

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021 vast te stellen.

 

Beslistermijn schuldhulpverlening

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Ridderkerk 2021 vast te stellen.

 

Klimaatvisie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de "Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050" vast te stellen.

 

Energiestrategie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Regionale Energie Strategie 1.0 vast te stellen.

 

Locaties GFT-cocons

De richtlijnen voor de locatiebepaling van GFT-cocons zijn vastgesteld.

 

MRDH-begroting

De concept zienswijze op de MRDH-begroting 2022 wordt ter consultatie voorgelegd aan de commissie Samen Leven.

 

MRDH-beleidsnota reserves

De concept zienswijze op de MRDH-beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen wordt ter consultatie voorgelegd aan de commissie Samen leven.

 

Begroting Nieuw Reijerwaard

De concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging begroting 2021 gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard wordt ter consultatie voorgelegd aan de commissie Samen leven.

 

Meld Misdaad Anoniem

Met Meld Misdaad Anoniem wordt per 1 mei 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

 

Vragen participatie

Vragen van het raadslid Soffree over participatie worden per brief beantwoord.

 

Aanvalsplan zwerfafvalarm

De gemeenteraad wordt voorgesteld het aanvalsplan Ridderkerk zwerfafvalarm vast te stellen.

 

Stimuleringsregeling Duurzaamheid

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Ridderkerk 2021 - 2024 vast te stellen.