Jaarstukken en begroting BAR-organisatie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze  op de concept jaarstukken 2020 en de concept begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie vast te stellen.

 

Saneren verkeers- en straatnaamborden

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het saneren van verkeers- en straatnaamborden.

 

Jaarverslag VTH-Wabo

Het 'Jaarverslag VTH-Wabo 2020' is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

CAO

Akkoord wordt gegaan met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO 'aan de slag' voor de doelgroep arbeidsbeperkten.

 

Kerkenvisie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het proces van het opstellen van de Kerkenvisie.

 

Opschorten dwangsom

De begunstigingstermijn voor een last onder dwangsom, opgelegd aan een bedrijf aan de Hoogzandweg, wordt opgeschort tot 1 juli 2021.

 

Begroting GGD

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR vast te stellen.

 

Rapportages SROI

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Jaarrapportages SROI van de gemeente Ridderkerk en van de gezamenlijke aanbestedingen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

 

Beheer sportaccommodaties

Door middel van een addendum wordt met Sportservice Ridderkerk een exploitatieovereenkomst aangegaan voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties.

 

Mandaat

Mandaat wordt verleend voor het aanvragen van de subsidie specifieke uitkering voor instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 en voor de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

 

Bodembeheer

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Regionale Nota Bodembeheer 2021 vast te stellen.

 

Aandelen Stedin

De gemeenteraad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van cumulatief preferente aandelen van Stedin.

 

Begroting NRIJ

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.