Calamiteiten Wmo

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Calamiteitenoverzicht Wmo 2020.

 

Pannaveld

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de verplaatsing van het pannaveld van Driehoek Het Zand naar het Erasmuspark.

 

Beheer Pruimendijk

Ingestemd is met de overdracht van het beheer van de Pruimendijk (nu in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta) aan de gemeente Ridderkerk.

 

Extra Boa's

De tijdelijke inhuur van twee extra BOA's wordt verlengd tot in ieder geval 1 april 2021 (brandzaak).

 

Woningen Rembrandtweg

Medewerking wordt verleend aan de verdere uitwerking van het principeplan ‘woningbouw Rembrandtweg 257'. Met de initiatiefnemer wordt een intentieovereenkomst aangegaan.

 

Gezondheidsbeleid

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie 'Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk' vast te stellen.

 

Reserves en voorzieningen

De gemeenteraad wordt voorgesteld de nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk vast te stellen met de daarin opgenomen kaders.

 

Pluizen

Een brief met vragen over de pluizen afkomstig van de Canadese populieren langs de rijksweg wordt beantwoord.

 

Interbestuurlijk toezicht

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de provinciale oordelen Interbestuurlijk Toezicht - 2019.

 

Buurtbus

Een gehuurde RMC-bus wordt ingezet ten behoeve van de dienstregeling van buurtbus 601, zolang de bussen van de RET nog niet coronaproof zijn (brandzaak).