Op donderdag 1 december vergaderen de commissies in het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen bijwonen of volgen via ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Openbare commissievergaderingen

De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor.  Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen. De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda commissie Samen leven

donderdag 1 december 2022 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 10 november 2022
 4. Derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 i.v.m. de Omgevingswet
 5. Verordening Individuele Inkomenstoeslag Ridderkerk 2023
 6. Compensatie exploitatie 2023 Stichting Sportservice Ridderkerk
 7. Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen
 8. Gespreksnotitie van het raadslid mevrouw C. van Vliet over gegevens eenmalige energietoeslag
 9. Ontwikkelingen ambtelijke organisatie

Gevolgd door enkele vaste punten. 

Agenda commissie Samen wonen

donderdag 1 december 2022 om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.        

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 10 november 2022
 4. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2023
 5. Wijziging van de legesverordening 2023 in het kader van de Omgevingswet
 6. Gespreksnotitie over Raadsinformatiebrief Dutch Fresh Port / Boomgaard van de raadsleden mevrouw P. J. van Nes – de Man en de heer J. Rijsdijk

Gevolgd door enkele vaste punten

Spreekrecht in de commissie

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden. Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanvragen spreekrecht

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad: www.ridderkerk.nl/gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780 .