Kinderopvang starten

Wilt u een KDV, BSO of gastouderopvang openen? Dan kunt u dit online regelen. Ook als uw gegevens veranderen, geeft u dit online door. Voor meer informatie bekijkt u het stappenplan kindercentrum starten, stappenplan gastouderbureau starten of gastouder worden.

 • De houder van de KDV of BSO vult het formulier in.
 • Log in met eHerkenning.

Aanvraag voor KDV of BSO

Upload deze bewijsstukken:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die tekent
 • Wanneer een gemachtigde namens de handelingsbevoegde tekent
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de handelingsbevoegde
  • Een door de handelingsbevoegde ondertekende machtiging
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • Kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (als u dit heeft)
 • Kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid
 • Kopie van het pedagogisch beleidsplan
 • Kopie van de plattegrond van de opvanglocatie (als u dit heeft)
 • Kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang, tenzij in het LRK al geregistreerd staat dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang

 • De houder van de gastouderopvang, die de bemiddeling voor deze gastouder op dit opvangadres gaat verzorgen, vult het formulier in.
 • Log in met eHerkenning.
 • De gastouder, volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.
 • Indien een gastouder op meer locaties opvang wil gaan verzorgen, moet voor iedere locatie een afzonderlijke aanvraag ingediend worden.

Aanvraag gastouderopvang

Upload deze bewijsstukken:

 • Kopie van een bewijsstuk beroepskwalificaties kinderopvang van de gastouder
 • Kopie van een bewijsstuk dat wordt voldaan aan de vereisten eerste hulp of spoedeisende hulpverlening aan kinderen van de gastouder
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder
 • Kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid

Geef een wijziging gegevens KDV of BSO door

 • De houder van het KDV of de BSO vult dit formulier in.
 • Log in met eHerkenning.

Upload deze bewijsstukken:

 • Kopie van bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Wijziging van houder

Is er een wijziging van houder? Dan vult de nieuwe houder van de opvangvoorziening het formulier Verklaring nieuwe houder bij houderwisseling Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in. Met dit formulier verklaart de nieuwe houder van de opvangvoorziening akkoord te gaan met de ingediende Aanvraag wijziging Kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang. Bij het invullen heeft u nodig:

 • Registratie(zaak)nummer (dit nummer is ontvangen na indiening hoofdaanvraag Wijziging KDV of BSO)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe houder (als een handelingsbevoegd persoon namens de houder tekent: een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon)
 • Kopie van het bewijs van inschrijving van de nieuwe houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Kopie van het pedagogisch beleidsplan van de nieuwe houder
 • Kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang (tenzij in het LRK al geregistreerd staat dat de nieuwe houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang)
 • Kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid

Geef hier uw wijziging gegevens gastouderopvang door

 • De houder van het gastouderbureau vult dit formulier in.
 • Log in met eHerkenning.

U kunt de volgende wijzigingen doorgeven via dit formulier:

 • Bemiddelingsrelatie: als u een bemiddelingsrelatie wilt aangaan of verbreken met de geregistreerde voorziening voor gastouderopvang
 • Aantal kindplaatsen
 • Correspondentieadres
 • Zichtbaarheid gegevens gastouder in het openbare deel van het LRK
 • Naam of adres voorziening gastouderopvang
  • Let op: de persoon kan hier niet gewijzigd worden. De naam kan wijzigen door bijvoorbeeld een huwelijk. Let op: U kunt het opvangadres niet op deze manier wijzigen. Als de gastouder op het eigen woonadres opvangt en gaat verhuizen, en thuis wil blijven opvangen, dan moet u een nieuwe aanvraag tot opening indienen, omdat de opvanglocatie verandert.

Uitschrijving gastouderopvang

Stopt de bemiddelingsrelatie? En doet u als houder van het gastouderbureau een verzoek tot uitschrijving voor de gastouderopvang? Dan moet de gastouder het formulier Verklaring gastouder bij uitschrijving gastouderopvang invullen. Met dit formulier verklaart de gastouder akkoord te gaan met het ingediende wijzigingsformulier gastouderopvang. Het formulier vult u in met eHerkenning. Verder heeft u nodig:

 • Het registratie(zaak)nummer (dit nummer heeft u ontvangen na indiening van de hoofdaanvraag Wijziging GOO)
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs

 • Aanvraag exploitatie gastouderopvang: € 306,70
 • Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang: € 1.229,10
 • Een wijziging doorgeven is gratis

We controleren of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld de grootte van de groepen en de diploma’s van de medewerkers. Is uw kinderopvanglocatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Gastouders moeten ook in het register staan. Als u voldoet aan de wettelijke eisen, dan plaatst de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het LRK en mag u starten. U krijgt hiervan binnen 10 weken bericht.

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Stel uw vraag via het contactformulier.