Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad onderzocht wat goede maatregelen kunnen zijn voor het  verminderen van het geluid en het verbeteren van de luchtkwaliteit langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark.

De raad heeft op 14 december besloten akkoord te gaan met een scherm van 6 meter hoogte, met een mogelijkheid dit in de toekomst op te hogen tot 8 meter. Daarnaast heeft de raad via de motie 98-2020 opdracht aan het college gegeven om verder onderzoek uit te voeren naar de geluidseffecten en kosten van een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg ter hoogte van het Oosterpark.

Kijk voor het besluit, twee moties en een amendement op het raadsinformatiesysteem: Gemeenteraad RK 14 december 2020 20.00, Gemeente Ridderkerk.

U vindt het voorstel in het raadsinformatiesysteem onder 'Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk'.

Motie groen scherm Rotterdamseweg (98-2020)

Bekijk de motie '98-2020 VVD groen scherm Rotterdamseweg aangenomen' in het raadsinformatiesysteem.

Planning van het proces

Datum

Actie

23 april 2021

Concept geluidrapport is klaar en wordt gemaild naar aangemelde emailadressen. In de mail staat duidelijk hoe u kunt reageren.

23 april t/m 7 mei 2021 (meivakantie)

Tot en met 7 mei kunt u een reactie geven op het concept geluidrapport. De planning is om voor 17 mei hierop een reactie met antwoorden terug te geven.

17 mei 2021

Bewonersavond: Online vragenuur: U kunt vragen stellen over het concept geluidrapport en de ontvangen antwoorden op de reacties.

29 juni 2021

Besluitvorming college over doorsturen onderzoek naar gemeenteraad

2 juli 2021

Het onderzoek (dat besproken wordt in de commissiebijeenkomst van 13 juli) wordt gemaild naar aangemelde emailadressen

12 juli 2021

Bewonersavond: Online presentatie over het onderzoek

13 juli 2021

Commissiebijeenkomst van de raad met presentatie van het onderzoek. U ontvangt t.z.t. informatie hoe u deze bijeenkomst kunt bijwonen.

Aanmelden

Meld u aan via j.bos@ridderkerk.nl. Na aanmelding ontvangt u via de mail het (concept) geluidrapport en wordt u uitgenodigd voor de online bewonersavonden.

Hoe is dit voorstel Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk ontstaan?

Oktober 2019

In de openbare vergadering van de raad op 3 oktober 2019 heeft de raad besloten het college opdracht te geven een nadere studie uit te voeren naar geluid- en luchtmaatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark.

December 2019

In de bijeenkomsten geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark van maandagavond 9 december 2019 met de inwoners en op dinsdag 10 december 2019 met de raads- en burgerraadsleden is er een presentatie gegeven over de onderwerpen geluid- en luchtkwaliteit. Ook is de second opinion op het rapport van KuiperCompagnons gepresenteerd. Tijdens deze avonden zijn er ideeën aangedragen over mogelijke maatregelen om het geluidniveau in de wijk Drievliet te reduceren. Deze zijn meegenomen in het concept rapport 'Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk' van het adviesbureau DGMR van 11 mei 2020.

Juni 2020

Op maandagavond 15 juni 2020 hebben we een online bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners. En op dinsdagavond 16 juni 2020 was er een openbare online commissiebijeenkomst over het concept rapport.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn de resultaten van dit concept rapport gepresenteerd door de heer Bakermans, adviseur milieu en ruimte van het adviesbureau DMGR. Hierin staan 26 mogelijke maatregelen. De commissie heeft haar voorkeur van maatregelen aangegeven om verder uit te werken. Deze commissiebijeenkomst werd live gevolgd door belangstellenden.

September 2020

Op 22 september 2020 was de behandeling van de discussienota in de commissievergadering. Uit deze vergadering kwam naar voren dat de varianten van een 6 en 8 meter hoog geluidsscherm met eventueel de mogelijkheid om het scherm in de toekomst met 2 meter te verhogen, het meeste draagvlak heeft in de raad. Deze varianten zijn verder uitgewerkt in het raadsvoorstel “Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk”. Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd in de raadsvergadering van 10 december 2020 en vooraf besproken in de commissievergadering van 26 november 2020.

Neem gerust contact op

Heeft u vragen over het geluidsscherm? Mirjam Verschoor beantwoordt deze graag voor u. U kunt een mail sturen naar m.verschoor@ridderkerk.nl. Ook is zij telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en  vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Haar directe telefoonnummer is (0180) 698 319.