Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad onderzocht wat goede maatregelen kunnen zijn voor het  verminderen van het geluid en het verbeteren van de luchtkwaliteit langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark.

In de digitale commissievergadering Samen wonen van donderdag 26 november 2020 wordt het voorstel van het college besproken. Het college heeft 27 oktober besloten om de raad voor te stellen om een scherm van 6 meter hoog te realiseren langs de A15. Op donderdag 10 december besluit de gemeenteraad over dit voorstel.

U vindt het voorstel in het raadsinformatiesysteem onder 'Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk'.

Spreekrecht

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden plaats in de gemeenteraad.

Kijk voor meer informatie over spreekrecht op de webpagina 'Meepraten als inwoner'.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffier via telefoonnummer (0180) 451 780.

Digitale commissievergadering

De commissievergadering vindt digitaal plaats vanwege de Coronamaatregelen. U kunt de vergaderingen van de commissie in beeld en geluid rechtstreeks en achteraf volgen vanachter uw computer / tablet / smartphone op www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. Ook na de vergadering kunt hier terecht om de vergadering terug te kijken.

Hoe is dit voorstel Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk ontstaan?

Oktober 2019

In de openbare vergadering van de raad op 3 oktober 2019 heeft de raad besloten het college opdracht te geven een nadere studie uit te voeren naar geluid- en luchtmaatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark.

December 2019

In de bijeenkomsten geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark van maandagavond 9 december 2019 met de inwoners en op dinsdag 10 december 2019 met de raads- en burgerraadsleden is er een presentatie gegeven over de onderwerpen geluid- en luchtkwaliteit. Ook is de second opinion op het rapport van KuiperCompagnons gepresenteerd. Tijdens deze avonden zijn er ideeën aangedragen over mogelijke maatregelen om het geluidniveau in de wijk Drievliet te reduceren. Deze zijn meegenomen in het concept rapport 'Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk' van het adviesbureau DGMR van 11 mei 2020.

Juni 2020

Op maandagavond 15 juni 2020 hebben we een online bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners. En op dinsdagavond 16 juni 2020 was er een openbare online commissiebijeenkomst over het concept rapport.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn de resultaten van dit concept rapport gepresenteerd door de heer Bakermans, adviseur milieu en ruimte van het adviesbureau DMGR. Hierin staan 26 mogelijke maatregelen. De commissie heeft haar voorkeur van maatregelen aangegeven om verder uit te werken. Deze commissiebijeenkomst werd live gevolgd door belangstellenden.

September 2020

Op 22 september 2020 was de behandeling van de discussienota in de commissievergadering. Uit deze vergadering kwam naar voren dat de varianten van een 6 en 8 meter hoog geluidsscherm met eventueel de mogelijkheid om het scherm in de toekomst met 2 meter te verhogen, het meeste draagvlak heeft in de raad. Deze varianten zijn verder uitgewerkt in het raadsvoorstel “Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk”. Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd in de raadsvergadering van 10 december 2020 en vooraf besproken in de commissievergadering van 26 november 2020.

Neem gerust contact op

Heeft u vragen over het geluidsscherm? Mirjam Verschoor beantwoordt deze graag voor u. U kunt een mail sturen naar m.verschoor@ridderkerk.nl. Ook is zij telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en  vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Haar directe telefoonnummer is (0180) 698 319.