Donderdag 14 januari ging het internetplatform 'Rivieroevers' live. De gemeente wil hiermee bewoners, bedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden betrekken bij het opstellen van een gebiedsvisie.

De rivieroevers zijn voor Ridderkerk van grote waarde. Er zijn veel wensen op het gebied van wonen, bedrijven, recreatie, cultuur en verkeer. Ook de ruimtelijke kwaliteit van de rivier kan beter worden benut en beleefd: vanaf het land én vanaf het water. De gemeente heeft hiermee een lastige opgave: hoe behoud je levensvatbare bedrijvigheid, hoe en waar vorm je bedrijventerrein om tot wonen en hoe verbeter je tegelijk de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit van de oevers?

Gebiedsvisie

Daarom stelt de gemeente een gebiedsvisie op voor de oevers van de Nieuwe Maas en Noord. Die moet leiden tot een toekomstbeeld en kaders voor verdere ontwikkeling. Er moeten goed onderbouwde keuzes worden gemaakt. Daarom wordt er ook een Milieueffectrapport opgesteld. In deze MER worden keuzes transparant, eenduidig en navolgbaar onderbouwd en worden ze getoetst op haalbaarheid en optimale ontwikkeling van kernwaarden.

In beeld

We willen de belangen graag met bewoners, bedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden in beeld brengen. Vanwege corona doen we dit via bijeenkomsten en digitale hulpmiddelen. Er is een website ingericht. Hierop is de ontwikkeling van de gebiedsvisie en het MER te volgen en is te zien wanneer wie om reactie wordt gevraagd.

,