Wat is een urgentieverklaring?

Een urgentieverklaring is bedoeld om u in geval van een persoonlijke noodsituatie snel aan een woning te helpen. Met een urgentieverklaring heeft u voorrang bij het krijgen van een andere woning. Om er voor te zorgen dat de woningen gaan naar personen die ze echt nodig hebben, gelden er strenge regels voor het krijgen van een urgentieverklaring, maar ook voor  de woningen die met voorrang kunnen worden toegewezen.

Wat staat er in de urgentieverklaring?

In de urgentieverklaring staat voor welke woningen u wel of geen voorrang heeft. Ook het woningtype, het aantal kamers, de maximale huurprijs en het zoekgebied waarvoor de urgentie geldt, staan in de urgentieverklaring beschreven. De urgentieverklaring biedt slechts een minimale oplossing. Dat betekent dat er geen urgentieverklaring wordt afgegeven voor beneden- en eengezinswoningen. Heeft u bijvoorbeeld ernstige problemen met het traplopen, dan krijg u alleen voorrang voor een flatwoning die bereikbaar is met een lift. De urgentieverklaring is dus niet bedoeld om te kunnen verhuizen naar een mooiere of grotere woning. De urgentieverklaring wordt afgegeven voor een urgentieregio, niet voor een specifieke gemeente

Let op!

Er zijn personen en bureaus actief die tegen betaling en soms met onjuiste informatie u willen helpen met het aanvragen van een urgentieverklaring. Dit heeft géén meerwaarde. Heeft u vragen over het aanvragen van een urgentieverklaring? Neem dan contact met ons op, telefonisch op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur, via (0180) 451 234 of via het contactformulier:

DigiD linkcontactformulier urgentieverklaring

Wij kunnen u helpen met al uw vragen.

Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?

Woont u in de gemeente Ridderkerk, en heeft u door een persoonlijke noodsituatie snel een andere woning nodig? Dan kunt u mogelijk een urgentieverklaring aanvragen en met voorrang een woning zoeken. Woont u niet in de gemeente Ridderkerk of de regio Rotterdam, dan is er een mogelijkheid voor het aanvragen van een urgentieverklaring als:

 • U voor een langere tijd afhankelijk bent van directe zorg van een instelling of u ontvangt (mantel)zorg of verleent (mantel)zorg aan een zorgbehoevende in de gemeente Ridderkerk, regio Rotterdam.
 • U door geweld en/of bedreiging in een ‘Blijf van mijn lijf huis’ verblijft en het noodzakelijk is om naar de gemeente Ridderkerk, regio Rotterdam, te verhuizen omdat terugkeer naar de gemeente van herkomst niet tot de mogelijkheden behoort.

De regio Rotterdam bestaat uit 6 urgentieregio’s, namelijk:

 • Urgentieregio Waterweg: bestaat uit de gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en de Rotterdamse deelgemeenten Hoek van Holland en Delfshaven.
 • Urgentieregio Noord: bestaat uit de gemeenten Lansingerland, de Rotterdamse deelgemeenten Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.
 • Urgentieregio Oost: bestaat uit de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse deelgemeenten Prins Alexander.
 • Urgentieregio Zuidrand: bestaat uit de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en de Rotterdamse deelgemeenten Charlois, Feijenoord, Hoogvliet en IJsselmonde.
 • Urgentieregio Voorne-Putten Rozenburg: bestaat uit de gemeenten Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg.
 • Urgentieregio Hart van Rotterdam: bestaat uit de voormalige Rotterdamse deelgemeenten Delftshaven, Overschie, Hillegersberg-Schiebroek en Alexander, die delen van de gemeente Rotterdam die geen onderdeel zijn van een andere urgentieregio.

Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?

Voordat u een urgentieverklaring aanvraagt, moet u eerst zelf actief reageren op het woningaanbod van Woonnet Rijnmond(externe link). Maak vooral ook gebruik van de andere zoekmodellen(externe link).
Heeft u naar aanleiding van uw eigen reactie(s) al eens een woning aangeboden gekregen, dan heeft het aanvragen van een urgentieverklaring geen zin. U kunt namelijk zelf met de opgebouwde inschrijfduur zelfstandig aan een andere woning komen. De aanvraag wordt om die reden afgewezen.

Heeft u op alle manieren een woning proberen te vinden, maar is dit niet gelukt? In een aantal situaties kunt u dan een urgentieverklaring aanvragen.

Waar vraagt u een urgentieverklaring aan?

 • Woont u in Ridderkerk, dan vraagt u een urgentieverklaring aan bij de gemeente.
 • Woont u buiten de regio Rotterdam en moet u vanwege een dringende noodsituatie verhuizen naar de regio Rotterdam dan vraagt u in de meeste gevallen een urgentieverklaring aan bij een woningcorporatie in de gemeente waar nu naar toe moet verhuizen. Voor Ridderkerk is dat de gemeente.

Wanneer is een urgentieaanvraag niet mogelijk?

 • Als u niet als woningzoekende staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond.
 • Als u op een andere manier snel aan een woonruimte kan komen:
  • kamerverhuur
  • voldoende inschrijfduur bij Woonnet Rijnmond om aan andere woonruimte te komen
  • u heeft woningen aangeboden gekregen en deze geweigerd, terwijl u hiermee uw huisvestingsprobleem had kunnen oplossen.
 • Als u gebruik heeft kunnen maken van voorliggende voorzieningen om uw persoonlijke noodsituatie met betrekking tot de woning op had kunnen lossen, met bijvoorbeeld:
  • het tijdig aanvragen van huurtoeslag
  • een uitkering
  • regelingen treffen als achterstanden zijn ontstaan bij uw maandelijkse uitgaven
  • u heeft gebruik kunnen maken van de subsidieregeling woonaanpassingen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 • Als u jonger dan 18 jaar bent.
 • Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft of er is geen sprake van Nederlanderschap.
 • Als uw gezamenlijke huishoudinkomen boven de vastgestelde inkomensgrens van € 44.035,00 (eenpersoonshuishouden) of € 48.625,00 (meerpersoonshuishouden) ligt.
 • Als u binnen 2 jaar na intrekking van eerder verleende urgentieverklaring opnieuw een urgentieverklaring aanvraagt voor dezelfde persoonlijke noodsituatie waarvoor eerder een urgentieverklaring is afgegeven.
 • Als er geen sprake is van en persoonlijke noodsituatie waarbij u snel een andere woning nodig heeft.
 • Als u een aanvraag wilt indienen binnen twee jaar nadat u door eigen toedoen in een persoonlijke noodsituatie terecht bent gekomen.
 • Als u buiten de regio Rotterdam woont.

Urgentiegronden

Voordat u een urgentieverklaring aanvraagt, is het noodzakelijk dat u er zelf alles aan gedaan heeft om uw situatie te verhelpen. Heeft u geen mogelijkheden meer? En voldoet u aan één van de urgentiegronden zoals opgenomen in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020(externe link)? Dan kunt u een aanvraag voor een urgentieverklaring indienen.

Medische noodzaak

Als u of een gezinslid door medische problemen niet langer in de huidige zelfstandige woning kan blijven wonen en moet verhuizen naar een andere geschikte woning. Onder medische problemen verstaan we ernstige lichamelijke beperkingen of luchtwegproblemen. De huidige woning kan niet aangepast worden aan de lichamelijke beperkingen of luchtwegproblemen waardoor u moet verhuizen naar een andere geschikte woning. Bovengenoemde situaties hebben alleen betrekking op iemand die al zelfstandig woont. Kinderen die lichamelijke beperkingen hebben en inwonend zijn (bijvoorbeeld bij hun ouders) en op zichzelf willen wonen, kunnen hier geen aanspraak op maken.

Onbewoonbaarheid

Als uw huidige zelfstandige woning onbewoonbaar is verklaard door de gemeente of per direct onbewoonbaar is door bijvoorbeeld brand. De woning is niet meer binnen 3 maanden te herstellen.

Geweld en bedreiging

Als er sprake is van ernstig psychisch of fysiek geweld, of bedreiging waardoor u niet langer in de zelfstandige woonruimte in de regio Rotterdam kan blijven wonen. U heeft meldingen of aangifte(n) gedaan bij de politie en instanties zijn op de hoogte van uw situatie. De gemeente vraag naar aanleiding van uw urgentieverzoek referenten en de politie om advies over uw veiligheid en onderzoekt of u vanwege veiligheidsredenen niet meer in de huidige zelfstandige woonruimte kan blijven wonen.

Woonlasten

Als u betalingsproblemen heeft, of deze dreigen te ontstaan, doordat uw woonlasten te hoog zijn in relatie tot uw inkomen en u geen andere mogelijkheden heeft om de woonlasten te betalen. Als u woont in een huurwoning en geen aanspraak kunt maken op voorliggende voorzieningen zoals huurtoeslag of een verhuisverplichting heeft in combinatie met woonkostentoeslag van de gemeente. Het woonlastenprobleem kan ontstaan bij forse inkomstendaling of bij echtscheiding/beëindiging van samenwoning. Bij echtscheiding of beëindiging van de samenwoning kan alleen één van beide ouders die de zorg heeft over de minderjarige kinderen een verzoek indienen. De kinderen moeten dan het hoofdverblijf hebben bij de ouder die het verzoek indient. De gemeente maakt aan de hand van de door u geleverde bewijsstukken een woonlastenberekening.

Uitstroom uit voorziening voor tijdelijke opvang van personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten.

Als u vanwege huiselijk geweld of problemen van relationele aard in een tijdelijke opvang bent terechtgekomen. En u direct voorafgaand aan de tijdelijke opvang woonachtig was in de regio Rotterdam. Als u buiten de regio Rotterdam woonde dan moet de situatie zodanig ernstig zijn dat u vanwege veiligheidsredenen niet meer terug kunt keren naar een andere woning in de gemeente of regio van herkomst. Uit aangifte(n) van politie en/of verklaringen van onder andere hulpverleningsinstellingen moet blijken dat terugkeer niet mogelijk is.

Mantelzorg

Als u afhankelijk bent van (mantel)zorg, u degene bent die (mantel)zorg verleent of u dringend een woning nodig heeft binnen de regio Rotterdam omdat u voor langere tijd afhankelijk ben van directe zorg van een instelling. Wilt u dichter bij een familielid wonen die in een instelling verblijft (intramurale zorg), dan kunt u geen verzoek indienen. Het gaat hier om personen die niet in staat zijn om thuis te blijven wonen maar verzorgd moeten worden in een instelling. Het familielid is niet van uw zorg afhankelijk, maar afhankelijk van zorg van de instelling. Dit is dan ook de reden waarom een verzoek hiervoor niet mogelijk is.

Doorstroming vanuit opvanginstellingen

U heeft een hulpverleningstraject (bij een zorginstelling die een gecontracteerde partij is van de gemeente) afgerond en moet doorstromen naar een zelfstandige woning. Of uw hulpverleningstraject moet worden voortgezet in een zelfstandige woning met begeleiding. Voor zelfstandig wonen met begeleiding geldt in Rotterdam dat de hulpverleningsinstelling een samenwerkingsovereenkomst moet hebben afgesloten met één of meerdere Rotterdamse woningcorporaties. Voor het aanvragen van een urgentieverklaring moet u direct voorafgaand aan het hulpverleningstraject aansluitend zelfstandig in de regio Rotterdam hebben gewoond. U bent de zelfstandige woning kwijtgeraakt of terugkeer naar het laatste woonadres is (door ontstane problematiek) niet mogelijk.

Hardheidsclausule

Het bestuursorgaan dat belast is met het beslissen op aanvragen om een urgentieverklaring bevoegd om, in gevallen van onvoorziene  omstandigheden welke leiden tot een schrijnende situatie, in het voordeel van de aanvrager af te wijken van eerder genoemde urgentiegronden.

Hoe lang blijft de urgentieverklaring geldig?

De urgentieverklaring is bedoeld om snel te kunnen verhuizen. De voorrang is dan ook maar 3 maanden geldig. In deze periode wordt er van u verwacht dat u dagelijks gaat reageren op woningen op de website van Woonnet Rijnmond(externe link), die geschikt zijn om de problemen met uw huisvesting op te lossen.
Wanneer nu niet of onvoldoende reageert op geschikte woningen, dan wordt de urgentieverklaring na 3 maanden ingetrokken. Dit gebeurt ook als u de aangeboden woning(en) niet wilt accepteren. Slechts in een aantal gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. U komt dan in aanmerking voor bemiddeling, dit betekent dat er eenmaal een woning wordt aangeboden in één van de 6 urgentieregio’s van de regio Rotterdam waar uw voorkeur naar uitgaat.
Na intrekken van de urgentieverklaring wordt binnen een periode van 2 jaar niet opnieuw voor dezelfde persoonlijke noodsituatie een urgentieverklaring verleend.