Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling en hun taken.

Ruimtelijke ordening

Team Ruimtelijke ordening maakt plannen en regels over wat er met een wijk, straat, gebouw of plaats moet gebeuren. Dit gaat bijvoorbeeld over woonwijken, zorginstellingen of parken.

Gebiedsontwikkeling haalbaarheid

Dit team houdt zich bezig met hoe de gemeenten onze omgeving inrichten. En hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Zowel voor mensen, als voor het milieu en de economie.

Ontwerp ruimtelijke kwaliteit

Team Ontwerp ruimtelijke kwaliteit houdt zich op allerlei manieren bezig met hoe we de omgeving inrichten. Van regels tot aan ontwerp.

WABO-toezicht en Juridische handhaving

Als een bedrijf of inwoner wil (ver)bouwen, is daar meestal een vergunning voor nodig. Dit team controleert dit. Dat doet ze volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de Wabo. Ook kijkt het team of bouwers zich aan de regels houden.

Omgevingsvergunningen

Team Omgevingsvergunningen beoordeelt of een bedrijf of inwoner een vergunning krijgt om iets te (ver)bouwen of te slopen. Daarbij kijken de medewerkers naar wetten en regels, zienswijzen, bezwaar en beroep. Het team overlegt en maakt afspraken met aanvragers en organisaties waar de gemeenten mee samenwerken. Verder verzorgt het team het secretariaat voor de Welstandscommissie. Ook houdt het team zich bezig met de administratie van aanvragen, CBS-statistieken, accountantscontroles en applicatiebeheer.