Zet uw organisatie of vereniging zich in voor de bevordering van onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, cultuur of maatschappelijk werk? Of draagt uw organisatie bij aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Doel van subsidie:

 • Ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van de gemeente
 • Realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners.

Wanneer kan ik geen subsidie aanvragen?

We geven geen subsidie voor aanvragen:

 • Die niet passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelen.
 • Waarvoor de aanvrager zelf kan zorgen voor voldoende middelen. Bijvoorbeeld door bijdragen van deelnemers te vragen.
 • Die niet ten goede komen aan de inwoners.
 • Die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
 • Die een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap uitdragen.
 • Die niet voldoen aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • Waar er geen redelijk verband is tussen de hoogte van de gevraagde subsidie en de activiteiten en prestaties waarvoor u de subsidie aanvraagt.

Hoe kan ik jaarlijkse subsidie aanvragen?

Nodig bij de aanvraag

 • Houd de volgende gegevens bij de hand:
  • Uw inloggegevens voor eHerkenning
  • KVK-nummer van uw organisatie
  • IBAN-nummer
  • Ledenaantal per leeftijdscategorie bij sport- en culturele verenigingen
 • Stuur bij uw aanvraag ook de volgende gegevens digitaal mee:
  • Activiteitenplan met beschrijving van de activiteiten.
  • Een onderbouwing van uw subsidieverzoek.
  • Een begroting.
 • Gaat het om een eerste subsidieaanvraag? Stuur dan ook de volgende stukken mee:
  • Afschrift van oprichtingsakte
  • Afschrift van statuten
  • Laatst vastgestelde jaarverslag
  • Laatst vastgestelde jaarrekening
  • Balans van het voorgaande jaar
 • Vraag een jaarlijkse subsidie voor 1 september aan, voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Het college neemt vóór 31 december een besluit over uw subsidieaanvraag.
 • U ontvangt een brief met een besluit over uw subsidieaanvraag (beschikking).

Hoe kan ik jaarlijkse cultuursubsidie aanvragen?

Met een aantal cultuurpartners hebben wij een terugkomende subsidierelatie. Zo maken wij cultuureducatie (onder schooltijd) en cultuurparticipatie (na schooltijd) mogelijk. Met een cultuursubsidie ondersteunen wij ideeën met een financiële bijdrage.

Voor het aanvragen van jaarlijkse cultuursubsidie bezoekt u de pagina Jaarlijkse cultuursubsidie. Hier vindt u uitgebreide informatie over de subsidie, de daarbij behorende regelgeving en online aanvraag- en verantwoordingsformulieren.

Wat moet ik doen als ik projectsubsidie Cultuur aan wil vragen?

Heeft u een verfrissend idee, een vernieuwend plan om Ridderkerkers kennis te laten maken met cultuureducatie? Dan biedt de subsidieregeling ‘Cultuur voor iedereen’ een kans om het plan ook uit te voeren. Voor het aanvragen van deze subsidie bezoekt u de pagina Subsidieregeling Cultuur voor iedereen

Hoe kan ik mijn subsidie vast laten stellen?

Subsidies tot en met € 5.000,- stelt het college direct vast.

Dien online met DigiD of eHerkenning een aanvraag in tot vaststelling voor subsidies van meer dan € 5.000,-. Informatie hierover leest u in de beschikking die u ontvangt.

eHerkenning linkDoe een aanvraag tot vaststelling subsidie tot €30000

Aan te leveren bewijsstukken bij subsidie tot €30000

Zorg ervoor dat u een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht direct kunt uploaden (digitaal meesturen).

eHerkenning linkDoe een aanvraag tot vaststelling subsidie vanaf €30000

Aan te leveren bewijsstukken bij subsidie vanaf €30000

Zorg ervoor dat u de volgende bewijsstukken gescand heeft.

 • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht
 • een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening)
 • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop
 • een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

U kunt de bewijsstukken direct uploaden (digitaal meesturen) als de bestanden niet groter zijn dan 10 MB.

Zijn de bestanden groter dan 10 MB? Mail ze dan onder vermelding van het zaaknummer (dit nummer staat in uw ontvangstbevestiging) en de naam van de organisatie naar e-mailadres subsidie@bar-organisatie.nl.

Wanneer wordt mijn subsidieverzoek beoordeeld?

 • Heeft u de aanvraag tijdig online ingediend en zijn alle gegevens volledig ingevuld? Dan nemen wij de aanvraag in behandeling.
 • Aanvragen van organisaties of vereniging waarmee wij een langdurige subsidierelatie hebben, komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Wat is initiatiefsubsidie?

Een initiatiefsubsidie is een subsidie waarmee wij activiteiten stimuleren die voor Ridderkerkers worden georganiseerd.

Deze subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die onder een van de volgende categorieën valt:

 • Culturele beleving door ontmoeting of recreatie
 • Bevordering van maatschappelijke participatie
 • Versterking van de Sociale cohesie
 • Voorkomen en verkleinen van achterstand of isolement

Het maximale bedrag voor een initiatiefsubsidie bedraagt € 1.500,00. Het aantal toe te kennen initiatiefsubsidies per organisatie wordt beperkt tot 1 jaar.

Wilt u meer informatie over initiatiefsubsidie of wilt u weten of u in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met team subsidieverlening via subsidie@bar-organisatie.nl.

Waar kan ik meer informatie vinden?