De regering heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:

 1. inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) en/of
 2. een lening voor bedrijfskapitaal

Op 28 augustus heeft het kabinet de Tozo 3 aangekondigd. De verlengde Tozo (Tozo 3) zou lopen van 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021 en zou een toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) bevatten. Het kabinet heeft op 28 september aangekondigd dat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, de beperkte vermogenstoets nog niet per 1 oktober 2020 wordt ingevoerd, omdat dit onder de geldende Coronamaatregelen niet passend wordt geacht. Het kabinet is voornemens om de beperkte vermogenstoets in te voeren per 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Onder ‘Tozo 4’ bestaat met ingang van 1 april 2021 de mogelijkheid om onder toepassing van de beperkte vermogenstoets een nieuwe aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud voor nog eens 3 maanden in te dienen.

De regering heeft de Tozo verlengd t/m maart 2021.

 • Wij noemen de Tozo-regeling van de maanden maart, april en mei 2020 ‘Tozo 1’.
 • De eerste verlenging van de Tozo-regeling voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 noemen wij ‘Tozo 2’.
 • De tweede verlenging voor de maanden oktober 2020 t/m maart 2021 noemen wij ‘Tozo 3’.  

Wij plaatsen alle informatie over Tozo 3 op deze website. Wilt u deze website in de gaten te houden voor de meest recente informatie?

Wilt u weten of u Tozo 3 kunt krijgen?

Ons advies is om eerst de landelijke digitale beslisboom op krijgiktozo.nl in te vullen. Zo kunt u nagaan of u een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal kunt krijgen. Het is niet de digitale beslisboom die bepaalt of u een uitkering en/of lening krijgt. Wij behandelen uw aanvraag. Daarna nemen wij een beslissing over uw aanvraag.

Tozo en Brexit

Voor de gemeentelijke uitvoering betekent dit vanaf 1 januari 2021 het volgende:

 • Nieuwe / verlengingsaanvragen Tozo 3 en 4 uitkering levensonderhoud van ondernemers (ongeacht nationaliteit) die wonen in Nederland en een bedrijf hebben in het VK: Hebben geen recht op Tozo.
 • Nieuwe aanvragen Tozo 3 en 4 uitkering levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal van VK-burgers: de gemeente moet checken of de ondernemer rechtmatig in Nederland verblijft aan de hand van een verblijfsdocument. Als de VK-burger vóór 1 januari 2021 in Nederland is komen te wonen, mag van de rechtmatigheid van het verblijf worden uitgegaan, tenzij de IND anders heeft beslist.

Meer informatie / aanvragen

 1. Tozo 3 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) en/of
 2. Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal

Let op!

De VNG meldt: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar Team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl.

Vragen?

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aanvraag doet vanwege financiële nood. Wij gaan uw aanvraag toetsen aan de gestelde regelgeving en wanneer de uitkering of lening wordt toegekend, ontvangt u hiervan schriftelijke bevestiging. Hierin informeren wij over de verdere gang van zaken.

Mocht u vragen hebben over het invullen van de formulieren of deze regelingen, bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar: team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl

Kan ik in aanmerking komen voor zowel een aanvraag 'Tozo 3 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)’ als voor een 'Tozo 3 lening bedrijfskapitaal'?

Ja, dat is mogelijk. Ons advies is om eerst de landelijke digitale beslisboom op krijgiktozo.nl in te vullen (zie vorige vraag). Kijk goed naar de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Het is niet de digitale beslisboom die bepaalt of u een uitkering en/of lening krijgt. Wij behandelen uw aanvraag. Daarna nemen wij een beslissing over uw aanvraag.

Ik heb nog vragen over mijn aanvraag (bijvoorbeeld over de voorwaarden waar ik aan moet voldoen). Bij wie moet ik zijn?

U kunt deze vragen naar ons mailen via team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Wanneer krijg ik mijn uitkering en/of mijn voorschot?

Tozo 3 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

Als uw aanvraag compleet en tijdig ingediend is, ontvangt u aan het einde van de maand uw uitkering/voorschot. Afhandelingstermijn voor de aanvraag is 4 weken vanaf het moment dat alle stukken binnen zijn.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan sturen wij u een ‘brief hersteltermijn’. Wij vragen u in die brief om de informatie die wij nog niet van u gekregen hebben aan ons op te sturen. Als uw aanvraag compleet is en afgehandeld, maken wij het voorschot aan u over.

Tozo 3 lening bedrijfskapitaal

Als wij uw aanvraag binnen hebben, behandelen wij deze. Binnen 4 weken krijgt u bericht of u een lening kunt krijgen.
Als uw aanvraag compleet en tijdig ingediend is, ontvangt u aan het einde van de maand uw uitkering/voorschot.

Is mijn aanvraag al binnen gekomen bij de gemeente?

U ontvangt een bevestiging op het moment dat uw aanvraag bij ons is binnen gekomen.

Na het indienen van mijn aanvraag heb ik geen ontvangstbevestiging ontvangen?

De ontvangstbevestiging wordt gestuurd na binnenkomst van de uitvraag.

Waar moet ik voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) zijn?

Kijk hiervoor op www.rvo.nl.

Waar moet ik voor de regeling Tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn?

Het UWV voert deze regeling uit. Zie voor meer info www.uwv.nl.

Kan ik als AOW-gerechtigde een uitkering levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal aanvragen?

U kunt als AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer een lening bedrijfskapitaal aanvragen. U komt niet in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud.

Ik ben een flexwerker. Kan ik voor de regeling voor flexwerkers terecht bij mijn gemeente?

Nee. De regeling voor flexwerkers wordt uitgevoerd door het UWV. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het UWV. Of kijk op de website www.uwv.nl.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja. Wij kunnen bij de aanvraag, maar ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die van belang zijn voor de regeling. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Heeft u ons met opzet onjuiste gegevens gestuurd? Dan moet u het de uitkering levensonderhoud terugbetalen. U krijgt dan ook een boete.

Telt de inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) mee als inkomen?

Ja. De uitkering inkomensondersteuning telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering:

 • behoort tot het verzamelinkomen
 • telt mee voor het toetsingsinkomen Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

Dit toetsingsinkomen wordt gebruikt om te kijken of u inkomensafhankelijke toeslag kunt krijgen.

U moet de uitkering inkomensondersteuning dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Het kan zijn dat u hierdoor een hoger bedrag aan belasting betaalt dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Heeft u een partner en krijgt u van ons een aanvullende uitkering? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling

Waar kan ik terecht voor aanvullende vragen?

U kunt uw vragen per e-mail stellen via team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl

De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers. U kunt vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële impact. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30-17.00). Bij dit telefonische loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Kijk voor de veelgestelde vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ook op website van de Rijksoverheid.