Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat de gemeenteraad op 10 december 2020 het bestemmingsplan Driehoek het Zand heeft vastgesteld. Het besluit hogere waarden is op 27 oktober 2020 door het college vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 133 woningen en een sportvoorziening in de buitenruimte. Die ontwikkeling is voorzien in het gebied dat is ingeklemd tussen de Vlietlaan, de Erasmuslaan, de Hugo de Grootlaan en de Middenmolendijk.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Driehoek het Zand heeft de gemeenteraad wijzigingen aangebracht. De JOP is uit het plan gehaald.

Bestemmingsplan Driehoek het Zand en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder inzien

Het bestemmingsplan Driehoek het Zand en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien in de periode vanaf vrijdag 18 december 2020 t/m 28 januari 2021 bij het gemeentelijke Servicecentrum van de gemeente Ridderkerk (Koningsplein 1) bij de balie Bouwen en Wonen. Ook is het bestemmingsplan Driehoek het Zand (exclusief bijlagenboek) en het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen ook raadplegen, via planidentificatie nummer: NL.IMRO.0597.BPZANDDRIEHOEK2019-VG01

Akoestisch onderzoek

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van de woningen aan de Vlietlaan (58 dB) en
het 50 km-deel van de Erasmuslaan (51 dB) overschreden. Uit de cumulatieve geluidsbelasting blijkt
dat de plandrempel van 63 dB uit het Actieplan geluid wordt overschreden in het uiterste zuidoostelijke deel van dat bouwveld. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 64 dB zodat de overschrijding 1 dB bedraagt. In het nieuwe Actieplan geluid wordt een dunne geluidreducerende deklaag voorzien op de Vlietlaan, ook ter hoogte van dit bestemmingsplan. Dit stillere wegdek leidt er toe dat overal kan worden voldaan aan de plandrempel. Aangezien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is hiervoor een besluit hogere waarden opgesteld. 

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan Driehoek het Zand is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

  • als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen, of;
  • als het beroep zich richt tot de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State. 

Bestemmingsplan in werking

Het bestemmingsplan treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen.  

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Verhoeven, via telefoonnummer (0180) 451 234.