De gemeenteraad heeft op 10 december 2020 het bestemmingsplan Waalboskwartier vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van vier woningen op de locatie tussen de Langeweg 3 en 3b mogelijk.

De geluidsbelasting op de te realiseren woningen is hoger dan de voorkeurswaarden voor geluid. Hiervoor is een besluit hogere grenswaarden (HGW) genomen.

Inzien?

Dat kan vanaf 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021:

Behalve het bestemmingsplan kunt u ook het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad bekijken. Ook kunt u het besluit hogere grenswaarden inzien.

Beroep instellen?

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen het genomen besluit. U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder een zienswijze naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State binnen de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 29 januari 2021 op naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 29 januari 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt. Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist.