Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het plan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een sportcomplex is toegestaan of bijvoorbeeld een camping of manege. Ook wordt geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend stuk en geldt voor iedereen, dus voor u als inwoner, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

  Wat zijn de aanpassingen in het huidige bestemmingsplan dat geldt voor het Oosterpark?

  Voor de volgende vijf functies is aanpassing van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk:

  • Uitbreiding velden van honkbalvereniging de Rowdies.
   Uitbreiding van de velden is niet mogelijk binnen de beheersverordening Oosterpark en de Rijkswegen. Voor dit aspect moet het bestemmingsplan herzien worden.
  • Pannenkoekboerderij. 
   De pannenkoekboerderij wil in de toekomst enige uitbreidingsmogelijkheden hebben om op de huidige locatie uit te breiden met een uitgiftecorner voor snacks/ijs.
  • Kinderboerderij. 
   De gemeente wil de kinderboerderij op twee aspecten uitbreiden. Enerzijds door een nieuw gebouw te realiseren voor scholing, anderzijds door een nieuw dierenverblijf te maken. De bebouwing zal hierdoor met ongeveer 300 m² toenemen.
  • Parkeren. 
   De parkeervoorziening nabij de Pelikaan wordt opgeheven, en de parkeercapaciteit bij het sportcomplex en bij de kinderboerderij wordt uitgebreid. Het totaal aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
  • Sanitaire voorziening strandje. 
   NRIJ / Staatsbosbeheer wil tevens een sanitaire voorziening kunnen realiseren bij het strandje. Er is nog geen definitieve locatie voor deze voorziening. In de regeling voor het gebied is daarom een maximum oppervlakte en een maximum aantal voor deze gebouwen opgenomen.

  Het bestemmingsplan Oosterpark regelt niet de precieze inrichting van het park (zoals besloten op 6 juli 2021 in de gemeenteraad), maar is enkel noodzakelijk om de hierboven genoemde punten (uitbreiding velden, pannenkoekboerderij, kinderboerderij, parkeren en sanitaire voorziening strandje) mogelijk te maken.

  Kan de gemeente zomaar voorstellen een bestemmingsplan te wijzigen?

  Aan de wijziging van dit bestemmingsplan op initiatief van de gemeente gingen meerdere raadsbesluiten vooraf:

  • In december 2020: herhuisvesting Rowdies
  • Ook in december: geluidsscherm Oosterpark
  • In juli 2021: besluitvorming aanpak Oosterpark.

  De aanpassing van het bestemmingsplan is een uitvoering van deze besluiten, een gevolg van door de raad gemaakte keuzes.

  Het oude plan (beheersverordening Oosterpark en de Rijkswegen) is daarnaast 8 jaar oud. Dit plan is door de gemeenteraad op 3 mei 2013 vastgesteld. Een actualisatie was dan ook al nodig vanwege de ouderdom.

  Hoe kunnen inwoners invloed uitoefenen op de aanpassing van een bestemmingsplan?

  De gemeente heeft voor de zomervakantie een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het was mogelijk om zes weken lang schriftelijk een zienswijze in te dienen.

  Binnen 12 weken stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Wie dan nog bezwaar heeft (in dit geval tegen de uitbreiding van de velden van de Rowdies, de Pannenkoek of de kinderboerderij, de aanpassing in parkeren en/of de aanleg van sanitaire voorzieningen bij het strandje) kan binnen zes weken in beroep gaan bij de Raad van State. Deze heeft 12 maanden de tijd om een zitting te organiseren, en neemt dan binnen zes weken na de zitting een besluit.

  Wanneer wordt de wijziging van het bestemmingsplan Oosterpark behandeld?

  Op 7 oktober 2021 wordt het bestemmingsplan behandeld in de commissievergadering, en op 14 oktober 2021 neemt de gemeenteraad er een besluit over.

  Wat zijn de gevolgen als het bestemmingsplan nog niet wordt aangepast?

  • De Rowdies moeten nog langer wachten op nieuwe velden.
  • De ondernemer van de Pannekoe kan niet uitbreiden.
  • De kinderboerderij krijgt geen nieuw dierenverblijf en de jeugd kan er geen educatie krijgen.
  • Het parkeerterrein aan de Pelikaan blijft gehandhaafd.
  • Er komen geen sanitaire voorzieningen bij het recreatiestrandje.

  Wat valt er niet binnen de bestemmingsplanwijziging?

  Het bestemmingsplan regelt niet de inrichting van de Oosterparkweg. Voor de inrichting als fietsstraat is een apart verkeersbesluit nodig. Dit staat los van het bestemmingsplan, net als het participatietraject.

  Was participatie verplicht in dit traject?

  De gemeente heeft er zelf voor gekozen uitgebreid meningen op te halen van omwonenden en gebruikers van het park. Dit was geen wettelijke verplichting.

  De meningen zijn opgehaald in de voorbereiding van de raadsbesluiten over de uitbreiding van de Rowdies, het geluidsscherm en de aanpak van het Oosterpark.

  Waarom is er gekozen voor een integrale aanpak van het Oosterpark?

  Zowel de aanleg van het geluidsscherm langs de A15 als de uitbreiding van de velden van de Rowdies hebben effect op het gehele park: zowel op de padenstructuur als op het groen. Daarom was het belangrijk om met deze eerder genomen besluiten (met name over de plek van deze ontwikkelingen) de aanpak van het Oosterpark verder af te maken. Hierdoor kan de impact van deze twee ontwikkelingen op de padenstructuur en het groen integraal mee genomen worden. Als er geen aanpak van het Oosterpark zou zijn dan was de kans groot dat er ad-hoc ingrepen gedaan worden, die het park niet ten goede komen.

  Een belangrijk uitgangspunt voor de aanpak is behouden wat al een goede kwaliteit heeft en ingrepen doen waar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn om het park toekomstbestendig te maken. Daarnaast zorgen we ervoor dat het leuker wordt om in het park te verblijven, bijvoorbeeld door de aanleg van  een pluklaan en een speelheuvel.

  Waarom worden er bomen gekapt?

  De kap van de bomen is nodig voor de aanleg van het geluidsscherm en de uitbreiding van de Rowdies. Dit zijn (ook voor en door onze inwoners) gewenste ontwikkelingen. Daarnaast streven we in de plannen voor Oosterpark naar meer biodiversiteit. Dat betekent: meer verschillende soorten en hoogten begroeiing en bomen die minder vatbaar zijn voor ziektes.

  Om de bomen voldoende licht te geven moeten hier en daar (net als in een bos) bomen gekapt worden om letterlijk ruimte en leven te geven aan de bomen die blijven staan.

  Is de aanleg van extra water een onderdeel van de bestemmingsplanwijziging?

  Het bestemmingsplan zelf regelt niet waar en hoeveel water er komt (met uitzondering van de hoofdwatergangen), maar geeft enkel aan dat er binnen de bestemming Recreatie water mogelijk is. De reden dat we (zo beperkt mogelijk) meer water aanleggen in het park is het toevoegen van functies en natuurkwaliteit.

  Functie 1: Een goed hondenstrand waar de hond veilig los kan lopen en geen overlast kan veroorzaken voor vissers en zwemmende mensen.

  Functie 2: Het creëren van een mooi rustpunt aan het water met een rolstoeltoegankelijke steiger. Hier vanaf is er uitzicht op een aantal aaneengeschakelde eilandjes waar diersoorten als kikkers, salamanders, vissen en ook de ijsvogel kunnen floreren.

  Komt er nog een rietput?

  De rietput is komen te vervallen. Op die plaats maken we het bestaande bosvak biodiverser en duurzamer.

  Wat verandert er voor honden(bezitters)?

  Het losloopgebied in het westelijk deel blijft bestaan. In het oosten wordt het uitgebreid en het pad langs de rijksweg vervalt (800 meter). Maar hier gaan we (nadat we de exacte locatie van het scherm weten) over in overleg met de hondenbezitters en ruiters die zich hier eerder voor hebben aangemeld. Met hen bekijken we of en hoe we dit gebied geschikt kunnen maken om honden los te laten lopen.

  Het aantal meters pad door het losloopgebied neemt in het oosten toe van 1650 naar 2500 meter.

  Waarom krijgen de Rowdies uitbreiding van de velden?

  De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat al onze inwoners kunnen sporten en bewegen op goede accommodaties. De afgelopen jaren heeft de gemeente daarin al veel geïnvesteerd, zoals bij sporthal de Wissel, Sportpark Reijerpark, Sportpark Rijsoord en op Sportpark Ridderkerk. De accommodatie van de Rowdies voldoet al langere tijd niet, daar is alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd en daarom investeert de gemeente hier nu in.

  De Rowdies zijn al gehuisvest in het Oosterpark. Het complex bestaat uit twee velden: een softbalveld en een gecombineerd honk- en softbalveld. Zowel het hoofdveld als het softbalveld voldoen niet aan de minimale afmetingen, die als norm vanuit de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) gesteld worden in het Vademecum Accommodaties Honkbal en Softbal. De bond geeft nu nog dispensatie voor het spelen op deze velden voor de selectieteams. Die dispensatie houdt een keer op. De KNBSB kan dan beslissen dat de thuiswedstrijden van de selectie teams gespeeld moeten worden bij omliggende verenigingen. Dit is onwenselijk.

  Ook is er nu te weinig ruimte voor gelijktijdige veldtrainingen op de vier avonden dat er getraind kan worden. Dat komt doordat er geen verlichting is en omdat het huidige softbalveld te klein is. Hierdoor moeten de meeste softbalteams uitwijken naar het gecombineerde honk- en softbalveld. Sommige teams trainen hierdoor korter dan de gewenste 2 keer 1,5 uur.

  Waarom krijgen de Rowdies uitbreiding van de velden in het Oosterpark?

  Uit onderzoek in 2020 is naar voren gekomen dat het zowel voor de Rowdies als de gemeente het meest gunstige scenario is om de Rowdies in het Oosterpark te blijven huisvesten. Dit gegeven is dan ook opgenomen als uitgangspunt bij de aanpak van het Oosterpark en als kader bij de start van het participatietraject richting omwonenden.

  We vinden het belangrijk dat al onze inwoners kunnen sporten en bewegen op goede accommodaties.

  Wat is er gedaan met de reacties en voorstellen vanuit de participatie?

  In totaal zijn er in zes maanden tijd 14 bijeenkomsten geweest (exclusief de raadscommissies in december over Ridderkerk Rowdies/Geluidsscherm en de raadscommissie over de Aanpak Oosterpark) en er is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de mail te reageren. In deze 6 maanden zijn er zeven tekeningen verschenen. Een aantal belangrijke aanpassingen:

  • De rietput is komen te vervallen.
  • Er kan nog steeds los gewandeld worden met de hond.
  • De Rowdies hebben een andere locatie gekregen.

  Naar aanleiding van de vele negatieve reacties van omwonenden is de plaats van de Rowdies verschoven van oostelijk naar zuid. Vanuit de omwonenden is nog een andere variant voorgesteld, die echter niet binnen de gestelde kaders viel. Variant Zuid is door de raad vastgesteld. Hierdoor hoeft er in het oostelijk deel geen bomen gekapt te worden, en ontstaat er een groenbuffer tussen de velden en de woningen. Je kan nog steeds door het Oosterpark fietsen (doorgaande fietsroute richting Rijsoord). Er komen meer en beter toegankelijke paden. De aanpassingen staan ook aangegeven in onderstaande tekening.

  Waarom is deels gekozen voor digitale participatie?

  Zolang als het mogelijk was hebben we met inachtneming van de coronamaatregelen live bijeenkomsten georganiseerd. Die hebben altijd onze voorkeur. Toen dat niet meer mogelijk was, hebben we, net als in heel Nederland, gezocht naar andere manieren om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Daarbij hebben we ook tijd gestoken in het ondersteunen van inwoners die moeite hadden met digitale communicatie, zodat ook zij konden meedoen. Het proces stilzetten vanwege corona was voor ons geen optie.