Wij hebben de veel gestelde verkeersvragen over maximumsnelheid verzameld en op een rij gezet. Door op de vraag te klikken, opent u het antwoord.

Kunnen er (extra) snelheidsremmende maatregelen in mijn straat komen?

Het beleid van de gemeente is dat zodra er in een straat groot onderhoud uitgevoerd gaat worden de bestaande inrichting van de weg tegen het licht gehouden wordt. Wij houden dan onder andere rekening met eventuele ongevallen die hebben plaatsgevonden, de toegestane maximumsnelheid en de snelheden die daadwerkelijk gereden worden. Wanneer er geen recente metingen zijn, wordt de snelheid op het wegvak gemeten. Op basis van het resultaat wordt bezien of snelheidsremmende maatregelen toegepast worden. Uiteraard maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke afweging of de maatregelen uitgevoerd worden en moeten de financiële middelen voldoende toereikend zijn.

Buiten de onderhoudswerkzaamheden is slechts op zeer beperkte schaal uitbreiding van het aantal snelheidsremmende maatregelen mogelijk.

Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur of 80 km/uur worden in principe geen snelheidsremmende maatregelen toegepast.

Elektronisch snelheidsdisplay

De gemeente is in het bezit van enkele elektronische snelheidsdisplays. In de meeste straten is het mogelijk om deze gedurende een periode van een week op te hangen. De ervaring is dat dit een positief effect teweegbrengt op de gereden snelheid.

Kan er een drempel in mijn straat aangelegd worden?

Het beleid van de gemeente is dat zodra er in een straat groot onderhoud uitgevoerd gaat worden de bestaande inrichting van de weg tegen het licht gehouden wordt. Wij houden dan onder andere rekening met eventuele ongevallen die hebben plaatsgevonden, de toegestane maximumsnelheid en de snelheden die daadwerkelijk gereden worden. Op basis daarvan wordt bezien of snelheidsremmende maatregelen toegepast worden. Uiteraard maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke afweging of de maatregelen uitgevoerd worden en moeten de financiële middelen voldoende toereikend zijn.

Buiten de onderhoudswerkzaamheden is slechts op zeer beperkte schaal uitbreiding van het aantal snelheidsremmende maatregelen mogelijk.

Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur of 80 km/uur worden in principe geen snelheidsremmende maatregelen toegepast.

Handhaving 30 km/u in mijn straat

Snelheidshandhaving is een bevoegdheid van de politie. Snelheidscontroles op wegen binnen 30km-zones heeft geen prioriteit bij politie en Openbaar Ministerie. Op overige wegen is het vaak wel mogelijk.

Om te bepalen of er ergens structureel te hard gereden wordt, wordt uitgegaan van het zo genoemde 85-percentiel. Het 85-percentiel is een snelheidswaarde die voortkomt uit snelheidsmetingen. 85% van de weggebruikers rijdt deze snelheid of langzamer. Als deze waarde hoog boven de maximum snelheid ligt geeft de gemeente dit door aan de politie. Zij bepalen dan of er tot handhaving overgegaan wordt.

Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente al diverse metingen op verschillende 30 km/uur wegen gehouden. In bijna alle gevallen bleek dat er geen sprake was van structureel te hard rijden.

Kan er in mijn straat een elektronisch snelheidsdisplay opgehangen worden?

De gemeente is in het bezit van enkele elektronische snelheidsdisplays. Deze worden verspreid door de gemeente steeds een week opgehangen. Dit maakt onderdeel uit van de gedragsbeïnvloedingscampagne.

U kunt een verzoek indienen om zo’n display tijdelijk bij u in de straat op te hangen. Dit verzoek kunt u indienen via het meldingsformulier, voorzien van gegevens over de gewenste locatie en een inhoudelijke onderbouwing daarbij.

Om de snelheidsdisplays in te kunnen zetten, moeten de locaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten er lantaarnpalen aanwezig zijn die hoog en stevig genoeg zijn om een display aan op te kunnen hangen.
Er moet voorkomen worden dat het langsrijdend verkeer fysiek hinder ondervindt van de display. Dit betekent dat in straten met lage lantaarnpalen de snelheidsdisplays vaak niet ingezet kunnen worden. Als de lantaarnpaal tussen de bomen staat moet eerst getest worden of de voertuigen gedetecteerd kunnen worden door de radar van het display.

Kan er een flitspaal geplaatst worden?

Nagenoeg alle flitspalen in Nederland zijn in eigendom van het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM heeft in de afgelopen jaren alle flitspaallocaties geëvalueerd. Daarbij was een van de doelstellingen van het OM om het aantal flitspalen terug te brengen. Daarom werd per locatie kritisch naar de noodzaak van de flitspaal gekeken. Gemeenten konden hier weinig invloed op uitoefenen. Na de evaluatie zijn er flitspalen verwijderd òf vervangen door een digitale flitspaal.

Het OM is zeer terughoudend met het plaatsen van nieuwe flitspalen. Een flitspaal wordt dan ook niet zomaar neergezet. Dit wordt bepaald na een analyse van de verkeersveiligheid:

 • Hoeveel ongevallen zijn er geweest; wat voor soort, en wat was de oorzaak?
 • Hoe hoog is het percentage overtredingen: hoeveel mensen rijden er te hard?
 • Past de snelheid bij de weg?
 • Kan de inrichting van de weg veranderd worden zodat er minder hard wordt gereden?

Is duidelijk dat door een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen? Dan kan het Openbaar Ministerie beslissen een flitspaal neer te zetten. Dit gebeurt in overleg met de politie en de gemeente.

Op 30 km/uur wegen worden geen flitspalen geplaatst.

Kan er in mijn straat met een maximumsnelheid van 30 km/uur een zebrapad komen?

Bij de inrichting van wegen houdt de gemeente rekening met de inrichtingseisen van Duurzaam Veilig. Deze zijn erop gericht om het aantal (met name) ernstige verkeersslachtoffers te verminderen.

In een 30 km/uur zone worden in principe geen zebrapaden aangelegd. Daarnaast is het zo dat er alleen op locaties met een grote voetgangersstroom op meerdere momenten van de dag een zebrapad mogelijk is, omdat anders te weinig wordt overgestoken en er daarvoor schijnveiligheid gecreëerd wordt.

Binnen 30 km/uur zones rijdt voornamelijk bestemmingsverkeer. De bestuurders hebben ervaring of er veel of weinig gebruik gemaakt wordt van een zebrapad. Indien een zebra weinig gebruikt wordt gaan bestuurders er minder op letten en is de kans groot dat een overstekende voetganger niet opgemerkt wordt. Dit is de schijnveiligheid van een zebrapad.

Kunnen er snelheidsremmende maatregelen komen in mijn straat?

Om te bepalen of er ergens structureel te hard gereden wordt, wordt uitgegaan van het zo genoemde 85-percentiel. Het 85-percentiel is een snelheidswaarde die voortkomt uit snelheidsmetingen. 85% van de weggebruikers rijdt deze snelheid of langzamer. Als deze waarde hoog boven de maximum snelheid ligt geeft de gemeente dit door aan de politie. Zij bepalen dan of er tot handhaving overgegaan wordt.

Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente al diverse metingen op verschillende 30 km/uur wegen gehouden. In bijna alle gevallen bleek dat er geen sprake was van structureel te hard rijden. Snelheidsremmende maatregelen zijn in de meeste gevallen daarom niet nodig.

Groot onderhoud

Het beleid van de gemeente is dat zodra er in een straat groot onderhoud uitgevoerd gaat worden, de bestaande inrichting van de weg tegen het licht gehouden wordt. Wij houden dan onder andere rekening met eventuele ongevallen die hebben plaatsgevonden, de toegestane maximumsnelheid en de snelheden die daadwerkelijk gereden worden. Op basis daarvan wordt bezien of snelheidsremmende maatregelen toegepast worden. Uiteraard maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke afweging of de maatregelen uitgevoerd worden en moeten de financiële middelen voldoende toereikend zijn.

Kunnen er herhalingsborden 30km/uur worden geplaatst?

De regels van een 30 km/uur zone zijn van kracht totdat men het verkeersbord einde 30km/uur zone tegenkomen. Dit betekent dat niet na elke zijstraat een verkeersbord geplaatst hoeft te worden die de maximumsnelheid aangeeft. In enkele gevallen zijn de 30 km/uur zones groot en uitgestrekt. Dit zijn vaak ook wegen die niet direct de uitstraling hebben van een 30 km/uur straat. In deze gevallen kan de gemeente besluiten om de weggebruikers te herinneren aan het feit dat ze zich binnen de 30 km/uur zone bevinden. Meestal staat op deze plekken al een herhalingsbord.

In alle overige gevallen worden geen herhalingsborden geplaatst.

Kan de maximumsnelheid in mijn straat worden gewijzigd?

In het gemeentelijk verkeersplan zijn alle wegen gecategoriseerd. De maximumsnelheid is passend bij de categorie van de weg.

Erftoegangswegen

 • Het verblijven weegt hier zwaarder dan het ontsluiten. Dit zijn de typische woonstraten, bedoeld zodat men hun ‘erven’ kunnen bereiken.
 • Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km/uur of 15 km/uur in het geval van woonerven. Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 60 km/uur.
 • Kruispunten zijn meestal gelijkwaardig, zonder voorrangsregelingen.
 • Fietsers maken ook gebruik van de rijbaan.

Gebiedsontsluitingswegen

 • Het ontsluiten van het verkeer weegt hier zwaarder dan het bereiken van de erven. Dit zijn de hoofdwegen van de gemeente.
 • Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 of 70 km/uur. Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 80 km/uur.
 • Kruispunten zijn voorzien van voorrangsregelingen, al dan niet met rotondes en verkeerslichten.
 • Meestal zijn er aparte fietspaden.
 • Zodra het verkeersplan wordt herzien, wordt ook de wegencategorisering opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast. Op andere momenten is dit niet aan de orde.

Kan er een adviessnelheid worden ingesteld in mijn straat?

Adviessnelheden worden bij uitzondering toegepast op specifieke gevarenpunten op wegen met een snelheid van 50 km/uur of hoger. Ook zijn adviessnelheden mogelijk op wegen nabij scholen. Om geen enkele andere reden kunnen adviessnelheden worden ingesteld. Bij het bepalen of er sprake is van een gevarenpunt worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Hoeveel ongevallen zijn er geweest; wat voor soort, en wat was de oorzaak?
 • Hoe hoog is het percentage overtredingen: hoeveel mensen rijden er te hard?
 • Past de snelheid bij de weg?
 • Kan de inrichting van de weg veranderd worden zodat er minder hard wordt gereden?