De gemeente gebruikt voor veel verschillende taken uw persoonsgegevens. Als wij deze gegevens gebruiken, dan heeft u verschillende rechten. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn deze rechten beschreven. Veel van deze rechten houden in dat u een verzoek kunt doen. Dat noemen we een AVG-verzoek of een Wpg-verzoek.

Wanneer geldt de Wet politiegegevens?

Binnen de gemeente zijn er ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aangesteld. Boa’s kunnen voor hun werkzaamheden persoonsgegevens verwerken ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. De verwerking van deze persoonsgegevens (in dit geval politiegegevens) vallen onder de werking van de Wpg. Voorbeelden van boa’s zijn: gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs, leerplichtambtenaren, en sociaal rechercheurs. Voor alle andere taken die de gemeente uitvoert geldt de AVG.

Welke verzoeken kunt u doen?

 1. Mijn persoonsgegevens inzien (AVG en Wpg)
 2. Mijn persoonsgegevens laten aanpassen (AVG en Wpg)
 3. Mijn persoonsgegevens laten verwijderen (AVG en Wpg)
 4. Het gebruik van mijn persoonsgegevens laten beperken (AVG)
 5. Mijn persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie (AVG)
 6. Bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens (AVG)
 7. U kunt vragen om een menselijke blik als er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming (AVG).

Heeft u een ander verzoek of vraag? Kijk dan bij Persoonsgegevens inzien, wijzigen of Melding, klacht en bezwaar of gebruik het contactformulier(externe link).

U kunt op 2 manieren een AVG- of Wpg-verzoek doen:

 • Online
 • Per post
  • Stuur een brief aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Kijk bij het tabje 'Hoe dien ik een verzoek in per brief?' voor uitleg.

Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan doet uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek. U heeft een machtiging nodig als u het verzoek doet namens een ander persoon of voor een kind tussen de 12 en 16 jaar. Kijk bij het tabje ‘Iemand machtigen?’ voor uitleg.

Ik wil mijn persoonsgegevens inzien (AVG en Wpg)

Hiermee kunt u uw persoonsgegevens die wij van u gebruiken bekijken. Dan weet u onder andere:

 • of er gegevens van u worden gebruikt
 • welke gegevens van u worden gebruikt
 • met welk doel deze gegevens worden gebruikt
 • aan wie de gegevens zijn gestuurd
 • waar de gegevens vandaan komen.

U kunt alleen een overzicht krijgen over de gegevens die over uzelf gaan.

Geef in uw verzoek aan om welke gegevens het gaat. Bijvoorbeeld uw Wmo dossier of een vergunningaanvraag.

DigiD linkVerzoek inzien persoonsgegevens indienen

Ik wil mijn persoonsgegevens laten aanpassen (AVG en Wpg)

Staan er fouten in uw persoonsgegevens? Dan kunt u uw gegevens laten aanpassen. Ook kunt u:

 • vragen om uw gegevens tijdelijk af te schermen
 • vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn.

Als de gegevens inderdaad fout of niet compleet zijn, zorgen wij ervoor dat dit wordt aangepast. Als we dit hebben gedaan, zijn wij verplicht om deze gegevens ook door te geven aan organisaties waar wij eerder uw gegevens mee hebben gedeeld.

Het recht op aanpassing geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers, zoals in de basisregistratie personen (BRP).

Geef in uw verzoek aan:

 • om welke persoonsgegevens het gaat
 • waarom het aangepast of aangevuld moet worden.

DigiD linkVerzoek tot aanpassing persoonsgegevens indienen

Heeft u contact gehad met ons en staan uw gegevens bij ons niet fout? Dan kan het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties(externe link) u helpen de oorzaak van de fout te zoeken.

Ik wil mijn persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie (AVG)

Hiermee kunt u regelen dat wij uw gegevens doorgeven aan een andere organisatie. Het gaat om gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven of omdat we een contract met u hebben afgesloten. Het gaat hier alleen om digitale gegevens en dus niet om papieren dossiers.

Bij de gemeente komt dit niet vaak voor. Hierdoor wordt een verzoek voor overdracht (dataportabiliteit) vaak afgewezen.

Geef in het verzoek aan: 

 • of u deze persoonsgegevens zelf wilt ontvangen of dat de gegevens direct aan een andere organisatie wordt verstuurd. Geef de organisatie en de contactpersoon dan duidelijk aan. 
 • waar uw gegevens voor worden gebruikt. 

DigiD linkEen verzoek tot overdracht persoonsgegevens indienen

Ik wil bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens (AVG)

U kunt hiermee bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

Geef in uw verzoek aan:

 • tegen welk gebruik u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaren heeft

DigiD linkVerzoek tot bezwaar tegen gegevensverwerking indienen

Als de gemeente akkoord gaat, dan voeren we de wijziging zo snel mogelijk uit en passen we het gebruik zo snel mogelijk aan of we stoppen met het gebruik van uw gegevens.

Ik wil een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering (AVG)

Hiermee vraag je om een menselijke blik bij officiële beslissingen die geautomatiseerd tot stand komen. 
Dit is binnen de gemeente niet aan de orde. Wij maken geen gebruik van beslissingen die volledig geautomatiseerd tot stand komen (zonder tussenkomst van menselijk handelen).

Heeft u hier een vraag over? Gebruik dan het contactformulier(externe link).

Hoe dien ik een verzoek in per brief?

U kunt ook een verzoek indienen per brief. U zet daar het volgende in:

 • uw naam en adres
 • uw contactgegevens: uw e-mailadres en/of telefoonnummer
 • soort verzoek (zie uitleg hierboven)
 • onderwerp van uw verzoek, bijvoorbeeld een subsidie, vergunning of Wmo-verzoek
 • de periode (van-tot)
 • uw handtekening onderaan de brief
 • schrijf op de envelop in de linkerbovenhoek het woord ‘verzoek AVG of Wpg’. Dan komt uw brief nog sneller op de juiste plek terecht.

Stuur uw brief, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, naar:
Gemeente Ridderkerk
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Controleren identiteit

De gemeente controleert uw identiteit om te controleren of u de persoon bent die het verzoek doet. Hiervoor kunt u bij het verzoek een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs sturen. De foto en het BSN zijn niet nodig, dus deze kunt u doorstrepen. U kunt ook de KopieID app(externe link) gebruiken van de Rijksoverheid.

Heb ik een machtiging nodig?

Doet u het verzoek voor een ander persoon of voor een kind tussen de 12 en 16 jaar, voeg dan het ingevulde machtigingsformulier en een scan van een geldig identiteitsbewijs toe.

Met de schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u het verzoek doet, u toestemming om het overzicht namens hem of haar aan te vragen. Download hiervoor ons formulier en vul dit samen in.

Downloaden machtigingsformulier (pdf, 0,51MB)

Wat gebeurt er na mijn verzoek?

Als u een AVG-verzoek doet, dan moeten wij als gemeente daar correct op reageren. Onze reactie op uw verzoek is een formele beslissing. We moeten dus een formele procedure volgen. Hierdoor kunt u in bezwaar tegen het besluit en is beroep ook mogelijk bij de bestuursrechter.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 1 maand een reactie op uw AVG-verzoek en binnen 6 weken op uw Wpg-verzoek. Deze reactietermijn mogen wij verlengen; een AVG-verzoek met 2 maanden en een Wpg-verzoek met 6 weken.

Wat kost het?

Vaak hoeft u niets te betalen voor de informatie die u van ons krijgt. Wel kunnen we een vergoeding vragen voor het geven van kopieën.