Warmtevisie 2021, wat is dat?

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2021 klaar zijn. De gemeente heeft bijeenkomsten gehouden om met inwoners te praten over wat zij belangrijk vinden voor de overgang naar aardgasvrij wonen.

U kunt de concept-Warmtevisie Ridderkerk opvragen via energietransitie@ridderkerk.nl.

Dankzij u ligt er nu een concept Warmtevisie

“Iedere gemeente is bezig met de transitie naar aardgasvrije wijken.” Aan het woord is Michiel Vorstelman, projectleider Energietransitie: “In de jaren ‘60 was er één oplossing en die was geschikt voor ieder huis: aardgas. Maar als we nu gaan stoppen met aardgas, is de oplossing per wijk verschillend en zelfs binnen een wijk is maatwerk nodig."

"Omdat de gemeente goed weet wat er lokaal mogelijk is en wenselijk, heeft het Rijk bepaald dat wij het voortouw nemen in de lokale energietransitie. De rol van ons als gemeente is om ervoor te zorgen dat er samen met bewoners, woningbouwcorporaties en  de netbeheerder een plan wordt gemaakt. Dit is de concept-Warmtevisie met een analyse van wat op dit moment en met de kennis van nu het alternatief per wijk is voor aardgas. We gaan zoeken naar een oplossing die het minste geld kost voor de samenleving. Daarnaast geeft dit plan aan met welke wijken we starten om zo fasegewijs de hele energieopgave voor de gemeente gaan halen.

Bewoners hebben de aflopen tijd een enquête ingevuld en er zijn drie bewonersavonden geweest waarin we vertelden hoever we staan en wat we nu weten. Dat wat we daar hebben opgehaald, is meegenomen bij het schrijven van de concept Warmtevisie. Op 9 juli zijn de concept resultaten van de Warmtevisie gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte.

Het is een tussenstap. De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven waar we als gemeente voor staan, het proces moet zorgvuldig zijn. Daarom is in de afgelopen periode zowel het college als de raad op verschillende momenten meegenomen in het proces. De gemeenteraad neemt in het vierde kwartaal van 2020 een besluit over de warmtevisie. De Warmtevisie wordt daarna  eens in de vijf jaar herzien.”

De Warmtevisie komt niet uit de lucht vallen. Het is een stap op weg naar een CO2 neutrale samenleving. Hoe zat het ook al weer? Bekijk het schema met de planning.

Resultaten enquête

Van 3 tot en met 17 september 2020 hebben we een online enquête gehouden over de informatie rondom aardgasvrij wonen. U kunt de resultaten van deze enquête opvragen via energietransitie@ridderkerk.nl.