Raad en commissies

De raadsleden bespreken en besluiten over belangrijke zaken in de raadsvergaderingen. De plaats voor het politieke debat. De onderwerpen die behandeld worden in de raadsvergadering worden eerst besproken in vergaderingen van raadscommissies.

Raadsvergadering

Gemiddeld 1 keer per maand vergadert de gemeenteraad op een donderdagavond. De raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de raadzaal in het gemeentehuis. U bent altijd welkom, u kunt binnenlopen of weggaan wanneer u dat wilt.

De vergaderwijze en andere zaken heeft de raad vastgelegd in het Reglement van Orde.

Raadsvoorbereiding - raadscommissies

Moet de raad besluiten, dan doet het college aan de raad een voorstel. Bijna altijd behandelt de raad het voorstel eerst in een commissievergadering.

De commissievergaderingen zijn openbaar. In de commissievergadering kunt u inspreken. Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college en van inwoners / organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden meestal plaats in de raadsvergadering.

Voor de raadscommissies zijn de afspraken vastgelegd in de Verordening op de raadsvoorbereiding.

Fractievergaderingen

De raadsfracties bereiden de commissie- en raadsvergaderingen voor in hun eigen fractievergaderingen. Deze vergaderingen zijn niet iets van de gemeente. Fracties bepalen zelf of zij mensen voor hun vergadering uitnodigen. Wilt u met een fractie spreken, dan moet u contact opnemen met een raadslid. De contactgegevens kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

 

Is deze pagina naar wens?