Adviesgroepen

De gemeente heeft verschillende adviescommissies. Iedere commissie heeft haar eigen bevoegdheden en haar eigen werkterrein.

De gemeente Ridderkerk is wettelijk verplicht om inwoners goed voor te lichten en hen te vragen kritisch mee te denken over sociale zaken. Daarom is de Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk opgericht. In deze adviesraad zitten Ridderkerkers die (onafhankelijk van de gemeente) kritisch meedenken en ongevraagd en gevraagd advies geven aan het gemeentebestuur.

Adviseren en signaleren

De Burgeradviesraad adviseert het gemeentebestuur over onderwerpen zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, bestaans(on)zekerheid en over samenleven in buurten en wijken.

Het platform bestaat uit mensen die graag meedenken en kennis en ervaring meenemen over bovenstaande onderwerpen. De leden zijn mensen die ondernemend en creatief zijn, bereid en in staat zijn om beleidsstukken te lezen, het gemeentebestuur met een frisse blik willen inspireren en daar tijd voor vrij kunnen maken.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van dit platform? Kijk voor meer informatie op de website van Burgeradviesraad Ridderkerk.

De Commissie bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad over ingediende bezwaarschriften. De commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Het secretariaat bestaat uit ambtenaren van de gemeente.

De commissie vergadert op maandagmiddag (sociale zaken) en dinsdagavond (algemene zaken).

Kijk voor meer informatie over de bezwaarprocedure op de pagina bezwaar maken.

Contact

Contact met de commissie verloopt via het secretariaat.

  • Telefoonnummer 0180 451 234
  • Contactformulier
  • Per post, ter attentie van Secretariaat Commissie bezwaarschriften, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Het beleidsplatform NMD adviseert en signaleert richting het college over de natuur, het milieu en de duurzame ontwikkeling van Ridderkerk. Dit kan het platform gevraagd en op eigen initiatief doen. Het platform wil de koppeling tussen mondiale milieuproblemen en de lokale bijdrage aan de oplossing van deze problemen onder de aandacht brengen. Leden brengen elk deskundigheid mee vanuit hun opleiding of werk of hebben een maatschappelijke organisatie achter zich staan.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van dit platform? Stuur dan een e-mail naar meedenken@ridderkerk.nl. Via dit e-mailadres worden uw vragen over het platform beantwoord en kunt u in contact komen met de voorzitter en/of leden van het platform.

Wanneer u een monument verbouwt of wijzigt, moet u een (omgevings)vergunning aanvragen. Bij het behandelen van de aanvraag adviseert de onafhankelijke monumentencommissie van de Stichting Dorp, Stad en Land de gemeente. Zij beoordelen of de aanpassingen geen (onevenredige) afbreuk doen aan de monumentale waarden van het pand. Op basis daarvan nemen wij de beslissing om de vergunning wel of niet te verlenen.