Collegebesluiten 16 mei 2023

Mandaatperiode zomervakantie 2023

Voor de vakantieperiode van maandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus 2023 is een mandaatperiode vastgesteld.

Stationstuinen

De zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan ‘De Stationstuinen 1e fase’ en op de milieu-effectrapportage De Stationstuinen is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Zienswijze GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 vast te stellen.

Nieuwbouw IKC De Noord en De Wingerd

De gemeenteraad wordt voorgesteld voor de tijdelijke huisvesting van zowel OBS De Noord als van CBS De Wingerd en voor nieuwbouw van De Noord aanvullende exploitatie- en investeringsbudgetten beschikbaar te stellen.

Nieuwbouw IKC De Driemaster

De gemeenteraad wordt voorgesteld aanvullende investeringsbudgetten voor de nieuwbouw van IKC De Driemaster beschikbaar te stellen.

Grondverkoop Middenmolendijk

Een perceel gemeentegrond wordt verkocht aan de bewoners van Middenmolendijk 163.

De Blaak

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de beslissing op de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woongebouw met 30 appartementen aan de Blaak 17 t/m 75.

Begrotingen GR Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Jeugdhulp 2023

De aanpassing van de Nadere regels jeugdhulp 2023 en de daarbij behorende bijlagen III en IV is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Erfpacht en onderverhuur

Er is ingestemd met diverse verzoeken van AFL Property BV en NL GliF II inzake vervreemding, verhuur en onderverhuur van een kavel op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.