Collegebesluiten 11 juni 2024

Uitvoeringsprogramma Woonvisie

Het college heeft de Update Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2024 vastgesteld en ter kennisname aan de raad gezonden.

Boa’s

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot (de formatie van) de boa’s per brief.

vragen fietstunnels

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van raadsleden Kardol en Van Zwienen over de verlichting van fietstunnels en de aanpak van graffiti per brief.

vragen snoeien

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van raadslid Dirks over het snoeien van een conifeerhaag aan de Paul Krugerstraat per brief.

vragen ratten

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van raadslid Kayadoe over overlast van ratten per brief.

bedrijvenmarkt Stichting sob

Het college informeert de gemeenteraad over de geplande bedrijvenmarkt van de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven.

planning de fakkel

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de planning van de bestuurlijke besluitvorming inzake nieuwbouw van recreatiecentrum De Fakkel.

onderwijshuisvesting

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de stand van zaken van diverse bouw- en uitbreidingsplannen voor het onderwijs.

afdoening motie

De afdoeningsbrief over motie 2023-69 ‘Inzet ervaringskennis’ is vastgesteld en wordt naar de raad gestuurd.

verkoop gemeentegrond

Het college heeft besloten de strook gemeentegrond gelegen nabij Ringdijk 26 te verkopen aan de aangrenzend eigenaar.