Collegebesluiten 12 december 2023

Bestemmingsplan Ontsluitingsweg

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg’ voor zes weken ter inzage te leggen.

Bestemmingsplan saneren glas

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied – saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53’ voor zes weken ter inzage te leggen.

Overeenkomst Geerpolder

Het college sluit met de gemeente Barendrecht een anterieure overeenkomst over de inbreng van bouwrechten op de locatie Geerpolder Rijsoord.

Overeenkomst Barendrecht

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente Barendrecht en de eigenaar van een reeds gesloopte kas over de inbreng van een gedeelte ruimte-voor-ruimte recht.

Overeenkomst Zwijndrecht

Het college sluit een anterieure overeenkomst met de eigenaren uit Zwijndrecht en de gemeente Zwijndrecht over deelname aan de ruimte voor ruimte regeling ten behoeve van de locatie polder Geerlaan.

Oosterpark

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Oosterpark, groencompensatieplan en verschillende daarmee samenhangende vergunningen in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan maakt de aanpak van het Oosterpark mogelijk en repareert de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2024

Het college heeft de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2024 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

BABS

Het college benoemt de heer Renatus Bernardus Cornelis Toonen tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een periode van vijf jaar.

Meldpunt goed verhuurderschap

Het college besluit per 1 januari 2024 een meldpunt goed verhuurderschap in te stellen.

Dierenbescherming

Het college gaat akkoord met de Dienstverleningsovereenkomst Dierenbescherming 2024-2027. De financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2025.

Huisvestingsplan

Het college heeft het huisvestingsplan onderwijs 2024 definitief vastgesteld.

Wet hersteloperatie

Het college heeft de beleidsregels uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Werkafspraken COA

Het college heeft de bestuurlijke werkafspraken tussen het COA en de gemeente Ridderkerk vastgesteld.

Aanbod opvanglocatie

Het college heeft besloten aan het COA het aanbod te doen om de locatie in de Haven van Ridderkerk tot juli 2026 te faciliteren als opvang locatie.

Zienswijze GRNR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen.

Pilot opkopen schulden

Het college heeft de beleidsregels pilot opkopen schulden jongeren gemeente Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

GR BAR

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de jaaroverschrijdende projecten die naar verwachting opgenomen zullen worden in de jaarstukken 2023 van de GR BAR.

Aanwijzen adjunct gemeentesecretaris

Het college heeft met ingang van 1 januari 2024 mevrouw M. Van der Zwan aangewezen als adjunct gemeentesecretaris.