Collegebesluiten 16 april 2024

Aanbesteding Sociaal Medische Advisering

Het college heeft besloten de ‘Aanbestedingsleidraad Sociaal Medische Advisering’ met bijbehorende bijlagen vast te stellen.

Oosterpark

Het college heeft besloten het bestemmingsplan Oosterpark en het groencompensatieplan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de aanpak van het Oosterpark mogelijk en repareert de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State.

Legesverordening

Het college stelt de raad voor de 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 vast te stellen.

Quooker

Het college vraagt aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de vestiging van Quooker op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Wijziging GR VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming aan het college te verlenen voor het vaststellen van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Centraal stemmen tellen

Het college besluit over te gaan tot een centrale stemopneming (centraal stemmen tellen) tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

Wijziging GR BAR-organisatie

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming te verlenen voor het uittreden van de burgemeester uit, en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner.

Zienswijze GR BAR

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de zienswijze op Jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de GR BAR/De Bedrijfsvoeringspartner vast te stellen.

Vragen Lokale Inclusie Agenda

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadsleden Mijnders en De Wolff over de Lokale Inclusie Agenda per brief.