Collegebesluiten 19 december 2023

Verhuur ruimten gemeentehuis

Het college gaat akkoord met een huurovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en de BAR-organisatie vanaf 1 januari 2024.

Bodemkwaliteitskaart 2023

Het college heeft de Bodemkwaliteitskaart Ridderkerk 2023 vastgesteld.

Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes

Het college stelt de Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes vast. Deze wordt ter kennisname van de raad gebracht. De raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor onderzoek naar diverse mobiliteitsaspecten in Bolnes.

Aanwijzingsbesluit

Het college heeft het aanwijzingsbesluit toezichthouders vastgesteld.

Vragen monitor sociaal domein

Het college heeft de door raadslid De Wolff – ter Beek gestelde artikel 41 vragen beantwoord.

Regeling Budgethouderschap 2024

Het college heeft de regeling budgethouderschap gemeente Ridderkerk 2021 ingetrokken en die van 2024 vastgesteld.

Subsidieaanvraag

Het college besluit voor het project Rembrandtweg fase 2 bij de provincie Zuid-Holland een aanvraag te doen voor een subsidie uit de Knelpuntenpot Sociale huur en Middenhuur Zuid-Holland.

Indexering GR’s

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de maximale indexering van de begrotingen 2025 voor de gemeenschappelijke regelingen VRR, DCMR, GGD en GRJR.

BUIG-resultaat

Het college informeert de gemeenteraad over de verwachte BUIG-resultaten.

Vragen pre-mantelzorgwoning

Het college heeft schriftelijke vragen van raadslid Kardol over de realisatie van een pre-mantelzorgwoning via een brief beantwoord.

Vernieuwing huisstijl

Het college heeft het vernieuwde logo en de basiselementen van de nieuwe Ridderkerkse huisstijl vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Tijdelijk beleid

Het college heeft het beleidsstuk ‘Tijdelijk (aanvullend) beleid domein ‘Pedagogisch klimaat’, item ‘Voorschoolse Educatie, onderdeel basisvoorwaarden ‘Voorschoolse Educatie’, vastgesteld.

Crisisorganisatie

Het college besluit de huidige crisisorganisatie voor Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard in het kader van de warme overdracht voort te zetten tot 1 april 2024.

Samenwerking Albrandswaard

Het college heeft besloten op basis van het doorlopen wensen en bedenkingen proces met de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard aan te gaan.