Collegebesluiten 21 februari 2023

Vragen energietoeslag

Vragen van het raadslid Ripmeester over de uitbetaling van de energietoeslag 2023 worden per brief beantwoord.

Werkplan DCMR

Het Werkplan DCMR 2023 en het Uitvoeringsbeleidsplan Meerjarenprogramma 2023-2026 van de DCMR zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wmo

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de vergelijking tussen de indicaties motie 2021-119 ‘directe toekenning Wmo voorzieningen’ en de actuele wachtlijst Wmo-meldingen.

Opwekking energie rijksvastgoed

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de start van de Verkenning Opwekking Energie op Rijksvastgoed (OER).

Wegenlegger

De provincie wordt verzocht de wegenlegger vast te stellen.

Houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Ingestemd is met de deelname aan het CPB-onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet.

Vragen speelplek De Genestetstraat

Vragen van het raadslid Kayadoe over speelplek De Genestetstraat worden per brief beantwoord.

Beleidsregels

De beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk zijn vastgesteld en worden doorgeleid naar de gemeenteraad.

APV

Het aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 is vastgesteld, waarmee de regels omtrent winkeluitstallingen en containers worden verduidelijkt en deels (voor containers) versoepeld. Dit wordt doorgeleid naar de gemeenteraad.

Vragen hittestresstool

Vragen van het raadslid Dirks over de hittestresstool worden per brief beantwoord.

Dienstregeling bussen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de wijzigingen van de dienstregeling van de lijnbussen van de RET en de buurtbussen.

Realisatieagenda Wonen

Ingestemd is met de Realisatieagenda Wonen regio Rotterdam. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wijziging GRJR

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op het voornemen tot wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

Startnotitie De Fakkel

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie recreatiecentrum De Fakkel vast te stellen.

Hoogspanningsverbinding

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de reactie van het college aan het Bureau Energieprojecten inzake een beoogde hoogspanningsverbinding.