Collegebesluiten 27 februari 2024

Aanwijzingsbesluit

Het college heeft het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Ridderkerk 2024 vastgesteld.

Indicatoren Jaarstukken 2023

Het college besluit de raad voor te stellen alleen verplichte beleidsindicatoren op te nemen in de Jaarstukken 2023 en alle P&C-documenten die daarna volgen.

Afdoeningsbrief verkeer

Het college heeft besloten om de afdoeningsbrief over een raadstoezegging inzake de verkeersituatie aan de Handelsweg vast te stellen en te versturen.

Aanstellen leden Burgeradviesraad

Het college benoemt leden voor de nieuwe Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk.

Zienswijze De Bedrijfsvoeringspartner

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de zienswijze wijziging GR BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner vast te stellen en te versturen.

Woonruimtebemiddeling

Het college heeft besloten de concepttekst van de verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 voor advies voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland.

Regionaal Social Return Beleid 2023-2027

Het college heeft het Regionaal Social Return Beleid 2023-2027 vastgesteld.