Collegebesluiten 27 juni 2023

Integraal Zorg Akkoord

Het college heeft besloten mandaat en machtiging te verlenen aan de gemeente Nissewaard voor de speciale uitkering Integraal Zorg Akkoord.

380 kV Hoogspanningsverbinding

Het college heeft besloten een zienswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau rond de nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding in te dienen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

OER-programma

Het college informeert de gemeenteraad over het verzoek tot het opnemen van de Rijkswegen A16 en A44 in het OER-programma.

Zomerdienstregeling RET

Het college stuurt mede namens de gemeenteraad een brief aan de RET over de aangepaste zomerdienstregeling.

Vragen uitvoeringsagenda mobiliteit Bolnes

Het college beantwoordt vragen van het raadslid Borst over de voortgang van het onderzoek en de uitwerking van de uitvoeringsagenda mobiliteit Bolnes per brief.

Meicirculaire 2023

Het college informeert de gemeenteraad over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Werkkostenregeling

Het college heeft de regeling “Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling” vastgesteld.