Collegebesluiten 28 mei 2024

Jaarverslag SvWrH

Het college informeert de gemeenteraad over het Jaarverslag 2023 van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR).Het college informeert de gemeenteraad over het Jaarverslag 2023 van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR).

Saneringskredieten

Het college heeft besloten om aan te sluiten bij het landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten en meer in te zetten op het bieden van saneringskredieten bij problematische schulden. Hiermee wordt sneller perspectief geboden aan inwoners met problematische schulden.

Aanwijzen monumenten

Het college heeft besloten om 15 panden aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Gesprek Chemours

Het college heeft besloten Chemours en haar rechtsopvolgers uit te nodigen voor een gesprek. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in het dossier Chemours en PFAS.

Gebedshuizen Ridderkerk

Het college heeft kennis genomen van het document Gebedshuizen Ridderkerk 2024 en informeert de raad per brief.

Herontwikkeling Boezemkerk

Het college is akkoord met het principeverzoek voor de herontwikkeling van de Boezemkerk.

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten de last onder dwangsom aan het adres Hoogzandweg 1 in Ridderkerk in te trekken.

Vragen asbestafval

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadsleden Rijsdijk en Van Nes-de Man over asbestafval Blaak-flats per brief.

Vervolgvragen asbestafval

Het college beantwoordt schriftelijke vervolgvragen van raadsleden Rijsdijk en Van Nes-de Man over asbestafval Blaak-flats per brief.

Bruikleenovereenkomst Wereldwinkel

Het college besluit een bruikleenovereenkomst aan te gaan met Stichting Wereldwerk Ridderkerk voor de kiosk aan het Dillenburgplein te Ridderkerk.

Meerjarenprognose Grondexploitaties

Het college heeft besloten de geactualiseerde grondexploitaties voor Het Zand, Cornelisland en Prunuslaan, en de Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen en de gemeenteraad voor te stellen de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de programmabegroting 2024.

Zienswijze begroting GR NR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerp begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 vast te stellen en te versturen naar het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.

Zienswijze begroting 2025 MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerp begroting 2025 vast te stellen en te versturen naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Aanvullend krediet IKC De Wingerd

Het college heeft de raad voorgesteld extra budget toe te kennen voor de bouw van IKC De Wingerd.

Normenkader

Het college stelt de raad voor het Normenkader 2024 en de nota Misbruik en oneigenlijk gebruik 2024 vast te stellen en kennis te nemen van het Control jaarplan VIC 2024 en de Frauderisicoanalyse.