Collegebesluiten 3 oktober 2023

2e Tussenrapportage 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld de 2e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Septembercirculaire 2023

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Grondaankoop

De gemeente koopt een perceel dijktalud aan met daarop waardevolle bomen.

Zwerfafval

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken omtrent zwerfafval en het legen van afvalbakken.

SVHW

Het college stelt de gemeenteraad voor hen toestemming ter verlenen om in te stemmen met de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling SVHW 2023.

Recht van opstal

Het college gaat akkoord met het doorhalen van het recht van opstal op perceel Kerkweg 110a.

Beroep op verjaring Benedenrijweg

Het college gaat akkoord met het beroep op verjaring door de bewoners van de Benedenrijweg 231.

Beroep op verjaring Lagendijk

Het college gaat akkoord met het beroep op verjaring door de bewoners van Lagendijk 305.