Collegebesluiten 30 januari 2024

Openstaande moties

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot openstaande moties uit de periode 2019 t/m oktober 2023.

Onderhoud ponton

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het aanbod van de gemeente Dordrecht voor het aangaan van een overeenkomst voor de deelname aan het regionaal project ‘groot onderhoud aanlegsteiger Waterbus Drechtsteden’.

Vragen PFAS

Het college beantwoordt vragen van raadslid Klaver over PFAS in eieren van hobbykippen per brief.

SVHW

Het college heeft niet actuele beleidsregels rondom gemeentelijke belastingen ingetrokken.

Werkplan DCMR

Het college besluit het Werkplan 2024 DCMR en de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vast te stellen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

SSR

Het college heeft besloten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 een exploitatieovereenkomst met Sport Service Ridderkerk BV aan te gaan voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. Het college heeft besloten per 1-1-2024 de exploitatie van de buitensportaccommodaties in eigen beheer van de gemeente te nemen.

Subsidie Stichting Bram

Het college stelt een innovatiesubsidie van € 150.000 aan Stichting Bram beschikbaar. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Werken met LIOR

Het college heeft de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vastgesteld als standaardwerkwijze bij het inrichten van nieuwe openbare ruimte of het herinrichten van bestaande openbare ruimte.

Wensen en bedenking Stedin

Het college is voornemens om in te stemmen met deelname van enkele decentrale overheden in het aandelenbelang van Stedin en vraagt de gemeenteraad om eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

Nota Economisch Beleid

Het college heeft de concept Nota Economisch Beleid Ridderkerk vastgesteld en informeert de gemeenteraad.

NPO

Het college informeert de gemeenteraad over de uitvoering en resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs.