Collegebesluiten 31 oktober 2023

Zienswijze VRR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Woning Waalweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van één woning nabij Waalweg 1, waarbij geen exploitatieplan nodig is.

Burgeradviesraad

Het college legt de gemeenteraad de Verordening Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk 2023 ter besluitvorming voor.

Groenbeheerplan

Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het Groenbeheerplan Ridderkerk 2024-2028 en budget beschikbaar te stellen.

Tolarpad

Het college heeft de naam Tolarpad vastgesteld voor het fietspad gelegen tussen de kruising IJsselmondse Randweg – Schaapherderweg en het Zevenbergsedijkje.

Archiefinspectie

Het college heeft kennis genomen van het verslag van de archiefinspectie en de verbetermaatregelen. En informeert de gemeenteraad en de provincie hierover per brief.

Belastingverordeningen en –tarieven

De gemeenteraad wordt voorgesteld de belastingverordeningen en tarieventabellen vast te stellen.