Collegebesluiten 4 juni 2024

Wijziging GR Bar-organisatie

Het college heeft besloten om de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner en wethouder Van Os te benoemen als bestuurslid en burgemeester Oosterwijk als plaatsvervangend bestuurslid.

Motie ALV VNG

De gemeente Ridderkerk heeft besloten een motie in te dienen bij de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van 26 juni aanstaande waarmee aandacht wordt gevraagd voor een eerlijke risicoverdeling tussen gemeenten en Rijk in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet.

Resultaten cliëntervaringsonderzoeken

Het college informeert de raad over de ‘Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 2023’ per brief.

Afdoening motie

De afdoeningsbrief over ‘Tegengaan rioolvreemd water’ is vastgesteld en wordt naar de raad gestuurd.

Jaarverantwoording kinderopvang

Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2023 vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover.

Waarneming portefeuilles

Het college heeft de waarneming van de portefeuilles vastgesteld en informeert de raad per brief.