Collegebesluiten 6 februari 2024

Stationstuinen

Het college besluit om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘De Stationstuinen 2e fase’ van de gemeente Barendrecht. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen bijplaatsingen

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Mijnders over afval bijplaatsingen per brief beantwoord.

Vragen fietspaden

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Kooijman over de verlichting fietspaden Krommeweg en Westpad per brief beantwoord.

Vragen parkeren Oosterpark

Het college beantwoordt de vragen van raadsleden de heer Rijsdijk en mevrouw Van Nes-de Man over de beoogde parkeersituatie bij het Oosterpark per brief.

Wijziging APV

Het college stelt de gemeenteraad voor de algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen.

Centrumring

Het college heeft besloten in te stemmen met het conceptprogramma Kwaliteitskader Centrumring en deze ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen wonen.

Hoogspanningskabel

Het college informeert de gemeenteraad over de beantwoording van de gemeentelijke zienswijze rond het project 380 kV-verbinding Geertruidenberg-Krimpen aan den IJssel.

Zienswijze uitreding

De burgemeester en het college vragen de raad om een zienswijze over de uittreding van de burgemeester uit en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de BedrijfsvoeringsPartner.

Grondovereenkomst

Het college heeft besloten om een grondovereenkomst aan te gaan met Waterschap Hollandse Delta (WSHD) ten behoeve van opstallen op het perceel C 6310 te Ridderkerk.

Herbenoeming BABS

Het college heeft besloten mevrouw Van Rhoon, mevrouw Van ’t Zelfde en mevrouw Lodder voor vijf jaar te herbenoemen als bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.