Collegebesluiten 9 mei 2023

Fietsroute

Het voorkeurstracé voor de Metropolitane fietsroute via het centrum van Ridderkerk is vastgesteld. De Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane fietsroute Rotterdam – Ridderkerk is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen regioakkoord Wonen

Vragen van het raadslid Mijnders over de actualisatie van het Regioakkoord Wonen worden per brief vastgesteld.

Wijziging GR SVHW 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming te verlenen aan het college voor het instemmen met de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Deel(brom)fietsen

Voor het bedrijfsmatig aanbieden van maximaal 40 deelfietsen en 25 deelbromfietsen wordt aan Go Sharing vergunning verleend. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Begroting DCMR

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen.

Tussenrapportage

De gemeenteraad wordt voorgesteld de 1e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Kaderbrief

De gemeenteraad wordt voorgesteld de kaderbrief voor de begroting 2024 als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de programmabegroting 2024 – 2027.