Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. U vraagt het leerlingenvervoer bij ons aan. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen.

Wat zijn de voorwaarden?

Misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen als:

 • uw kind een handicap of beperking heeft
 • uw kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaat
 • uw kind naar een (speciale) school gaat die ver weg ligt. En uw kind daarom niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan, ook niet als een begeleider meegaat
 • er helemaal geen openbaar vervoer in de buurt is.

Voorwaarden

 • Voor ieder schooljaar is een nieuwe aanvraag nodig.
 • Scholieren die naar een middelbare school gaan kunnen ook leerlingenvervoer aanvragen als ze door hun handicap niet alleen naar school kunnen.
 • Wanneer een leerling op verschillende adressen woont, zoals bijvoorbeeld bij co-ouderschap waarbij de leerling de ene week bij vader woont en de andere week bij moeder, moet voor elk adres een apart formulier worden ingeleverd.
 • Bij het bepalen van de afstand tussen woning en de school moet worden uitgegaan van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare veilige, weg. De route wordt gemeten met behulp van de ANWB routeplanner(externe link). Vervoerskosten worden verstrekt over de afstand tussen de woning van de leerling en de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het afstandscriterium is 6 kilometer. Bij een school voor voortgezet onderwijs geldt geen afstandsgrens.
 • Niet onder het leerlingenvervoer valt:
  • vervoer in verband met schoolreisjes, sportdagen, clubs enzovoort
  • vervoer tussen school en zwembad
  • vervoer naar dokter, therapeut of ziekenhuis
  • vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, dagbehandeling of oppasadres
  • vervoer buiten de schooltijden.

Wilt u de verordening leerlingenvervoer raadplegen? Kijk dan op overheid.nl(externe link).

Hoe kan ik een aanvraag doen voor schooljaar 2022-2023?

Wilt u weten hoe een formulier werkt? Kijk dan op de pagina Uitleg gebruik online formulieren.

Wat heb ik nodig?

 • uw DigiD inloggegevens
 • voeg een scan van het ingevulde en ondertekende formulier vervoersadvies (PDF, 0.34MB) van de school toe: vraag of de directie van de school deze voor u invult en ondertekent.
 • voeg eventueel een verklaring van een arts toe
 • voeg een Inkomensverklaring (IB-60 formulier, peiljaar 2020) toe als het gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers (of de ouder/verzorger en zijn/haar partner) van de leerling minder dan € 27.900,- bedraagt. Deze inkomensverklaring kunt u zelf downloaden via www.belastingdienst.nl(externe link).

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Bel ons op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur: (0180) 451 234.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Wat gebeurt er na ontvangst van mijn aanvraag?

 • We beslissen of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. We kijken dan naar wat het kind zelf kan, of een ouder mee kan reizen, of de school ver weg ligt en wat de reistijd is.
 • Soms kunnen we om een eigen bijdrage van de ouders vragen. Dan kijken we ook naar het inkomen.
 • We nemen onze beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Wijzigingen die betrekking hebben op uw aanvraag zoals verhuizing of een andere school moet u direct schriftelijk aan ons doorgegeven. U mag dit ook mailen naar: leerlingenvervoer@bar-organisatie.nl

Heeft u vragen? Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op (0180) 451 234.

Met welke voorzieningen wordt rekening gehouden?

Fiets

Bij de beoordeling van uw aanvraag gaan wij in eerste instantie uit van gebruik van een fiets.

 • Als de ontwikkelingsleeftijd van een leerling jonger is dan 10 jaar worden ook de kosten van het gebruik van een fiets van een begeleider vergoed. Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de vervoerskosten vergoed.
 • Wanneer de ontwikkelleeftijd van een leerling 10 jaar of ouder is, dient u met bewijsstukken aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van een fiets gebruik te maken.
 • Wanneer de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet van een fiets gebruik kan maken, dient u met bewijsstukken aan te tonen dat de leerling niet in staat is, zelfstandig of met begeleiding, van een fiets gebruik te maken.

Bromfiets

Wanneer de leerling 16 jaar of ouder is en de beschikking heeft over een bromfiets kan hij of zij in aanmerking komen voor een bromfietsvergoeding.

Openbaar vervoer

 • Als de ontwikkelingsleeftijd van de leerling jonger is dan 10 jaar is, worden ook de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer van een begeleider vergoed. Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de vervoerskosten vergoed.
 • Wanneer de ontwikkelingsleeftijd van de leerling 10 jaar of ouder is, dient u met bewijsstukken aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Hiervan kan sprake zijn als:
  • de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer één of meer keren moet overstappen op gevaarlijke opstappunten;
  • de route van het uitstappunt van het voertuig naar de school te gevaarlijke punten kent en een adequate oplossing van deze punten niet mogelijk is (bijvoorbeeld door verkeersbrigadiers).
 • Wanneer de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet in staat is van het openbaar vervoer gebruik te maken, dient de aanvrager met bewijsstukken aan te tonen dat de leerling niet in staat is, zelfstandig of met begeleiding, van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Wanneer de reis per openbaar vervoer zowel ’s morgens als ’s middags langer dan 1,5 uur per reis in beslag neemt, wordt nagegaan of de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder kan worden teruggebracht. Wanneer dit het geval is, kan de gemeente besluiten aangepast vervoer toe te kennen. De reistijd wordt bepaald met behulp van de website 9292ov.nl(externe link).

Begeleiding

Begeleiding is primair de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Wanneer de aanvrager niet in staat is om de leerling te begeleiden, wordt verwacht dat de aanvrager zelf een oplossing zoekt voor het (laten) begeleiden van de leerling.

Zelf vervoeren

Als u de leerling zelf wenst te vervoeren, geeft u dit aan in de aanvraag. Dit betekent niet dat u door deze verklaring automatisch aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in de kosten van dit eigen vervoer.

Wanneer u zelf de leerling wenst te vervoeren moet worden aangeven hoe de leerling vervoerd gaat worden, hoeveel leerlingen er vervoerd zullen worden en of de aanvrager bereid is ook andere kinderen te vervoeren.

Wordt een deskundige ingezet die kijkt wat mijn kind wel of niet kan?

Voor de berekening van een vervoersvoorziening wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Ook zal altijd eerst worden nagegaan of vervoer per fiets of openbaar vervoer, eventueel onder begeleiding, mogelijk is.

Als u leerlingenvervoer aanvraagt, mogen wij een deskundige vragen om naar uw kind te kijken. De deskundige kijkt wat het kind wel of niet kan. En hoe hij of zij het beste naar school kan reizen. Deze deskundige kan zijn:

 • een arts
 • de jeugdgezondheidsdienst
 • een geneeskundige dienst
 • een sociaal-medische adviesdienst
 • een orthopedagoog
 • een kinderpsycholoog