Privacyverklaring

De gemeente gebruikt bij de uitvoering van haar taken en plichten uw persoonsgegevens. Bij het gebruik van uw gegevens, vinden wij het belangrijk dat uw privacy zo goed mogelijk beschermd wordt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo vertellen wij welke gegevens van u wij kunnen gebruiken en waarom wij deze gegevens nodig hebben. Daarnaast leest u hier ook welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. In deze verklaring leest u ook hoe wij uw recht op privacy waarborgen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen leiden tot een identificeerbare persoon. Er is sprake van gegevensverwerking als deze bijvoorbeeld worden verzameld, vastgelegd, geordend, bewaard of geraadpleegd.

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een aantal van de persoonsgegevens die wij in de meeste gevallen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Naast gewone persoonsgegevens kunnen wij ook gegevens verwerken die iets gevoeliger zijn, zoals strafrechtelijke gegevens, financiële gegevens of uw Burgerservicenummer (BSN). En ten slotte kunnen wij soms bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dit zijn persoonsgegevens die zo gevoelig zijn, dat daar zwaardere regels voor gelden. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens zoals die over:

 • Godsdienst of levensbeschouwing
 • Politieke voorkeur
 • Gegevens over uw gezondheid.

Gebruik van zulke gegevens is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet er altijd sprake zijn van een wet die dat toestaat.

Wetgeving

Bij het gebruik van uw persoonsgegevens is de gemeente gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Basisregistratie Personen.

Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met de Wet Politiegegevens. Dit kan bijvoorbeeld als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in een gemeente gegevens moeten verwerken ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. Deze gegevens heten dan politiegegevens. Boa’s zijn in dienst van de gemeente en verwerken deze gegevens daarom onder het beheer van deze organisatie. Voorbeelden van boa’s zijn gemeentelijke handhavers en leerplichtambtenaren.

Doelen en grondslagen voor gebruik gegevens

Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken als daar een specifiek doel voor is. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van een betaling of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Wij mogen uw gegevens niet verwerken zonder dat wij vooraf het doel hebben vastgesteld.

Daarnaast moet elk gebruik van uw gegevens een wettelijke basis hebben. Dit noemen wij een grondslag. Vaak hangt de grondslag samen met het doel. In de AVG staan een aantal grondslagen genoemd. Deze grondslagen komen bij de gemeente het vaakst voor:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld bij:
  • het inboeken en versturen van facturen
  • de huur van een plek in de gemeentelijke haven
  • de aankoop van een kavel grond
 • Het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals:
  • het gebruiken van uw gegevens voor de gemeentelijke belastingen
  • het vastleggen van uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
 • Het uitvoeren van een taak van algemeen belang of openbaar gezag, bijvoorbeeld:
  • het beoordelen of u recht heeft op een bijstandsuitkering
  • het verlenen van schuldhulp
 • Op basis van uw toestemming:
  • de aanmelding voor een nieuwsbrief of een bijeenkomst.

Als gegevens worden gebruikt op basis van de Wet Politiegegevens, dan gebeurt dit voor de strafrechtelijke handhaving in de Openbare ruimte of van de Leerplichtwet. De grondslag is dan artikel 8 van de Wet Politiegegevens.

Hoe lang we gegevens bewaren

We zijn wettelijk verplicht bepaalde gegevens van u te bewaren. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard. Dat kan zijn omdat wij aan een administratieve verplichting moeten voldoen, zoals die voor de Belastingdienst. Dat kan ook zijn omdat wij gegevens langer moeten bewaren op grond van een bepaalde wet. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet of de Jeugdwet. Ook gegevens die worden gebruikt op basis van de Wet Politiegegevens hebben een eigen bewaartermijn. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard.

Delen met anderen

Wij zullen uw gegevens verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat gegevens moeten worden gedeeld met de politie, het Openbaar Ministerie of Bureau HALT.

Als wij gegevens delen met andere organisaties, dan maken wij daarmee afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

Toestemming

Op basis van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten ten opzichte van ons. Als u toestemming heeft gegevens voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. Bij het geven van uw toestemming, wordt u in duidelijke taal uitgelegd waar u toestemming voor geeft en hoe u deze kan intrekken.

Klachten

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij u gegevens hebben gebruikt, kunt u dit bij ons aangeven. Wij proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Als wij hier niet uitkomen, dan kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Verzoeken

Daarnaast mag u ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens en informatie over hoe uw gegevens gebruikt zijn. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens, mag u daartegen bezwaar maken. Ook op basis van de Wet Politiegegevens is het inzien, aanpassen en wissen van gegevens mogelijk. Meer informatie vindt u op de pagina Verzoek behandeling persoonsgegevens (AVG en Wpg).

Toezicht op privacy

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onrechtmatige openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Ook hebben wij een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywet. De FG voert zijn taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat hij geen inhoudelijke aanwijzingen krijgt van het bestuur.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of heeft u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens? Mail uw vragen naar de FG via e-mailadres fg@ridderkerk.nl.

Meer informatie

Wilt u na het lezen van deze privacyverklaring meer weten over de manier waarop wij als gemeente omgaan met persoonsgegevens? In ons privacybeleid staat meer over de manier waarop wij als gemeente omgaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de uitgangspunten en verantwoordelijkheden ten aanzien van privacy.